383 Gevraagd: a. het verloop van de handelingen bij 6 R. I. tot het innemen van de ge- reedstelling en in het kort de overwegingen, welke tot die handelingen hebben geleid (geen bevelen). b. het bevel voor den opmarsch uit de gereedstelling. 3de vraag; tijd: 3/4 uur. Wat wordt verstaan onder „het gevecht om tijdwinst"? (doel, wijze van indeeling van de beschikbare troepen, gebruik van de automatische wapenen en van de artillerie, tijdstip van afbreken van het gevecht). 4de vraag; tijd 3/4 uur. Welke zijn Uwe inzichten omtrent het optreden van een uit cavalerie en wielrijders samengesteld detachement bij het uitvoeren van verkenningsop drachten F 5de vraagtijd1 uur. Wat wordt verstaan onder „verband", wat onder „verbindingen"? Hoe wordt het verband verkregen tusschen rechtstreeks samenwerkende infanterie- en artillerieonderdeelen (hierbij in het bijzonder te behandelen de keuze van de commandoposten en de indeeling en taak van berichtofficieren.) VERSTERKINGSKUNST. lste vraag; tijd: 23/4 uur. ONDERSTELLING. (Kaartbladen 1 50.000, LXV A en B Foto 1 5.000.) 2 R. 1. zal een terreinstrook a cheval van den rijweg PRIGEN-WANASARI, ter hoogte van 531, front Oost, ter hardnekkige verdediging inrichten. Inf. XV. (min 1 cie.) 1 pel. M. 2 is rechter voorste bataljon; grens met de N. W.-neventroepen het riviertje (niet inbegrepen) loopende door het Zuidelijk deel van kpg. PETJALOEKAN en langs den rand van het sawahterrein, W. en N. van kpg. DERESAN (O). C.-2 R. I. plaatst een gevechtsbeveiliging, sterk 1 cie. inf. t- 1 sie. M. 2 ter T 67 hoogte van 7QQ Z. O. van PARAS. De commandopost van 2 R. I. wordt ingericht nabij Tfk. PALEMBOH (nabij pl. 24). Staven en troepen komen op 15-9-1933, 2.00 v.m. te PETJALOEKAN aan; veiligheidsafdeelingen, door C. - 2 R. I. vooruitgezonden, hebben de nade ringswegen afgesloten; blijven ter beveiliging der werkzaamheden in het voorterrein. Uit de door C.-2 R. I. gegeven bevelen blijkt a. dat de N. W.-neventroepen van Inf. XV o. m. de kpg. bij -é- 531 en den N. O.-rand van kpg. PETJALOEKAN hebben bezet; b. dat artillerievuur (uit berggeschut) zal worden voorbereid op daarvoor in aanmerking komende punten in het voorterrein; c. dat de 4e cie. van Inf. XV, die niet beschikbaar is voor de bezetting van de stelling wel beschikbaar is voor hulp bij de door Inf. XV te verrichten werkzaamheden d. dat de vijand niet vóór 17-9-1933 middag voor de stelling verwacht kan worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 87