501 -tige studie van dezen zelfden schrijver betreffende de divisie-artillerie. (I. M. T. 1932, No. 6, blz. 536). Ook bij het bepalen van de aan het materieel van de korpsartillerie te stellen eischen zijn het voornamelijk de factoren „puissance" en „mobilité" welke den doorslag geven, waarbij dan aan de mobiliteit minder zware eischen mogen worden gesteld dan bij de divisie-artillerie het geval is. Schr. gaat op uitvoerige wijze na, welke eischen hij meent te moeten stellen aan dracht, projectielgewicht, vuursnelheid, schootsveld, munitie-uitrusting en aanvulling, een en ander zoowel op grond van tactische en technische over wegingen als van de laatste oorlogservaringen, terwijl hij daarbij geenszins de eischen betreffende de mobiliteit uit het oog verliest. Door ten slotte de talrijke en dikwijls volkomen met elkander in strijd zijnde eischen te combineeren, komt gen. Challéat tot een drietal oplossingen, welke, evenals zulks in het algemeen tot dusverre het geval was, alle uitgaan van de noodzakelijkheid van twee vuurmonden (kanonnen) van verschillend kaliber. „Un seul calibre entraïnerait alors, en effet, soit l'emploi d'un projectile trop „lourd sur la plus grande partie de la zone a battre, soit la surmenage d'un „canon de calibre trop faible pour les distances extremes." Solution lourde. Bevat kanonnen van 105 mm met een dracht van 19 a 20 K.M. en kanonnen van 155 mm met een dracht 24 a 25 K.M. Solution moyenne, bestaande uit kanonnen van 105 mm. met een dracht van 16 a 17 K.M. en kanonnen van 130 mm met een dracht van 22 a 23 K.M. Solution légere, bevattende kanonnen van 105 mm met een dracht van 15 a 16 K.M. en kanonnen van 120 a 130 mm met een dracht van 20 a 23 K.M. De gewichten van deze vuurmonden zijn over het geheel aanzienlijk en varieeren voor de kanonnen van 105 mm van 3.000 K.G. tot 5.000 K.Q. in batterij en van 3500 tot 5500 K.G. op marsch. Voor het materieel van 155 mm bedragen deze gewichten 8000 tot 16000 K.G. voor het in stelling staande stuk, terwijl voor den marsch in den regel gebruik wordt gemaakt van twee of drie voertuigen, ieder wegende 5800 a 8800 K.G. Voor het kanon van 120 mm zijn de getallen voor het in stelling staande stuk te stellen op 8000 K. G., terwijl het vervoerd wordt in twee lasten, ieder wegende 6000 K.G. De aandacht wordt gevestigd op de zeer groote toename in gewicht bij een betrekkelijke geringe vermeerdering van de dracht. Ten slotte geeft schr. nog aan, dat voor landen met een beperkt wegennet, dan wel voor bergachtige streken, „des solutions extra-légères" noodig zijn, waarvan de samenstelling te zeer afhankelijk is van den aard van het terrein, om in een studie als onderwerpelijke verwerkt te kunnen worden. Ongetwijfeld valt Indië onder die landen, welke een „solution extra-légère" vragen en zulks niet alleen op tactische en technische overwegingen. Ook pecuniaire factoren spelen hier een belangrijke rol. Op deze aangelegenheid hopen wij echter nog eens afzonderlijk terug te mogen komen. Luchtdoelartillerie. Volledigheidshalve wordt nog een studie vermeld, getiteld „L'Amélioration „de l'effïcacïté du tir au son par rafales dans I'artillerie antiaérienne", ver schenen in de Revue d'Artillerie van Jan. 1933, van de hand van Capt. A. Wonne. Zoowel de uitgebreidheid van het onderwerp als de aard ervan maken het minder geschikt voor behandeling in een tijdschriftenoverzicht. De studie welke zoowel gebaseerd is op theoretische beschouwingen als op practische ervaringen, wordt ter lezing aanbevolen. Gememoreerd wordt slechts, dat schr. op zeer duidelijke wijze aantoont de superioriteit van het kanon van zwaarder boven dat van kleiner kaliber. (105 mm en 75 mm.). H. Geneeskundige Dienst, enz. Commission internationale pour la Standardisation du Matériel sanitaire. De permanente commissie voor de standaardisatie van geneeskundig mate rieel hield onder de auspiciën van het „Comité international de la Croix Rouge" van 10 tot 17 October 1932 haar zevende jaarlijksche zitting te Genève.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 101