503 „3° Recommande de tenir compte pour cette étude de la simplicité de 1 „légèreté, de la facilité de transport et de montage et du minimum d 'eiccm „brement „4° Confie ces études la Roumanie." Gedurende haar zitting in October 1932 vormde de Commissie uit haar mid den een jury ter beoordeeling van de inzendingen voor het concours, uitge schreven door het internationale comité van het Roode Kruis, betreffende de constructie van een gestandaardiseerde veldbrancard en een handig model snoer tot stelping van slagaderlijke bloedingen. Aan geen der inzenders van de „bandages hémostatiques" kon een prijs worden toegekend. Voor de best-geconstrueerde standaard-brancard ontving de firma E.Weber te Zürich met het Zwitsersche legermodel, den eersten prijs, een gouden me daille en 1000 francs. De tweede prijs, een zilveren medaille en 500 francs, werd toegekend aan aan de inzending van de afdeeling Rotterdam van het Nederlandsche Rood e Kruis (ontwerp J. Rijsdijk). Voor de volgende (achtste) zitting der standaardisatie-commissie, in October 1933 in Genève te houden, werd het volgende programma vastgesteld 1. Rapport de l'Espagne sur le brancard standardisé 2. Rapport de l'Allemagne sur le bandage hémostatique 3. Rapport complémentaire de la Roumanie sur l'adaptation du brancard stan dardisé aux véhicules de réquisition 4. Rapport complémentaire de la Suisse sur le transport des blessés en mon- tagne, ycompris le transport par téléphérique. Co-rapporteur: Italië 5. Rapport complémentaire de la Suisse sur la plaque d'identité et le cordon de suspension; 6. Inventaire des questions traitées par la Commission depuis sa création. Journal of the Royal Army Medical Corps, September 1932, no. 3. Concerning Field Ambulances, by Colonel H. B. Kelly, D. S. O. In deze studie geeft schrijver een groot aantal practische aanwijzingen voor het hoofd van de Eield Ambulance, naar aanleiding van de ervaring door hem in die functie in den wereldoorlog opgedaan. Zooals bekend is een field ambulance in staat tot het oprichten van één M.D.S. (main dressing station) en twee A.D.Ss. (advanced dressing stations). Meestal is zij aangewezen voor de geneeskundige verzorging van één infan terie brigade regiment N.l.L.) en eenige kleinere zelfstandige onderdeelen. Ziehier een greep, gedaan uit de vele gegeven wenken Het Hoofd van een Field Ambulance zoeke steeds persoonlijk contact met de „regimental medical officers" van de bataljons, waarvoor de Field Am bulance is bestemd. Dit bevordert wederzijdsch vertrouwen en vlotheid van samenwerking. Wanneer in colonne wordt gemarcheerd en de troep houdt bijvoorbeeld den linker kant van den weg, dan is het van belang van te voren te bepalen, dat alle uitvallers zich aan den rechter wegberm zullen ophouden, hetgeen het verzamelen door den geneeskundigen dienst zeer vergemakkelijkt. Men trachte steeds zoo spoedig mogelijk de verbruikte voorraden van ge nees- en verbandmiddelen weer aan te vullen en dringe er eveneens bij de „regimental medical officers" op aan, dat zij hun aanvragen om aanvulling bij voorkeur bij U indienen in rustige tusschenperioden. Gedurende het gevecht is het dikwijls moeilijk het noodige contact te on derhouden met de verschillende R. M. Os. Daarom oefene men zijn ziekendra gers in goed observeeren en in het overbrengen van eenvoudige doch bruikbare inlichtingen omtrent hetgeen zij in de voorste linies hebben waargenomen,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 103