troepen der 2e vaart zullen 2 en 3 R.l. onder achterlating door elk van een directe beveiliging aan het rechterirrigatie- hoofdkanaal en op de flanken van ten minste 1 cie inf. en 1 sie mitr. zoo spoedig mogelijk in O. richting oprukken en een bruggenhoofd bezetten in de lijn Telaga-Joeda-Anta- Nambo-Rantjagede-Sanggo (calque, lijn C). In beginsel zul len 2 en 3 R.l. bij dit oprukken respectievelijk Z. en N. van de lijn N. rand Malabar- Z. rand Tjigatel- Z. rand Anta (cal que, lijn D) optreden. Behoudens met verkenningsafdeelin- gen mag de frontlijn van het bruggenhoofd alleen op mijn bevel worden overschreden. Het bruggenhoofd zal onmid dellijk ter hardnekkige verdediging worden ingericht. Groot pioniergereedschap medenemen, 200 draadrollen ter beschik king in inschepingsstrook. Per g(k) dragende met taschvoorraad van 100 patronen 50 patronen extra uitreiken. b. Steun door infanterievuur De km brigades van Inf. II Opstelling tijdig aan te geven door Kapt. Gen. Staf B. Taak eerste vaart en zoo noodig ook volgende door vuur steunen. Vuuropening (behoudens de deelname door Mort. 1 aan het voorbereidende artillerievuur) na aanvang overgang, zoodra de vijand zich vertoont. c. Rivierbewaking Z. vak Pamarajan Ondarandir) ingaande 7-3-'33, 8 n.m. in inschepingsstrook door km brigades Inf. II en 1 Inf. Ill, buiten inschepingsstrook door Inf. II (min km. brigades) N. vak Ondarandir kust)Inf. XIII. d. 2,3 Inf. Ill, ingaande 7-3-'33 8 n. m. t/b C. inschepings strook voor verkeersregeling, vervoer materieel, hulproeiers enz. Co. Inf. Ill ingaande 7-3-'33, 9 n.m. te mijner beschik king bij KM. 15'/2 W. van Panosogan 1. St. 1. R.I. en Inf. I na aankomst te Walantaka 1 (152306) aldaar te mijner beschikking. 1 Hd. V. P. A. naar Tjikeusal. 1 Vd. Z. A. Petir 2. I1 Div. Auto Col. naar H. Tjikeusal. 5. Artillerie: a. 1. Voorbereidend vuur en steun bij aanvang overgang: 1 pel. M. 1 Mort. 1 bevel van den alg. leider in stel ling op W. oever Tji Oedjoeng. 425

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 25