Het vinden van uitzichtpunten, van waaruit kan worden waar genomen, is vaak zeer moeilijk en neemt veel tijd, meer dan voor het zoeken van stellingen, en toch kan men zich daarvoor geen moeite genoeg geven. Zeer terecht staat in het Fransche voorschrift „l'Artillerie au Combat" p. 43„de waarneming bewijst aan de artillerie de kostbaarste diensten: de artillerist doet nooit genoeg moeite om waar te nemen". Voor de voorloopige verkenningen betreffende waarnemings- punten, stellingen en de opmarschwegen daarheen worden bij de Ned.-Indische artillerie als regel door den Div.-Art.-Commandant drie officiers-art.-verkennings-patrouilles (le A.V.P.'s.) gebruikt, van elke afdeeling één, welke van den aanvang af door de Afd.- Cn. te zijner beschikking worden gesteld en die alle met motor rijwielen zijn uitgerust, ook die van de berg-afdeelingen. Be schikbaar blijven dan nog bij elke afdeeling per batterij één officiers- en één onderofficierspatrouille (le en 2e A. V. P.), één le A. V. P. uitgezonderd. Van de berg-afdeelingen zijn zij bereden en van de gemotoriseerde afdeelingen op motorrijwielen. Is het terrein zonder goede binnenwegen of paden, dan zal de D. A. C. meer hebben aan bereden A. V. P.'s en deze van de afdeelingen opeischen. De A. V. P.'s op motorrijwiel hebben het voordeel de berichten sneller te bestemder plaatse te kunnen bezorgen, zoodat de D. A. C. deze in het hier bedoelde geval kan laten samenwerken met de bereden A. V. P.'s die haar paarden dan kunnen sparen voor het verkenningswerk. De nadere en overige onder a genoemde verkenningen geschie den door de Afd.-, B.-Cn. en Cn.-Gevechtstrein en zullen hier verder onbesproken blijven. Ad 1. Na op deze wijze verkend te zijn zullen de waarnemings- punten, bij het in werking brengen van de artillerie, ingenomen worden door de Afd.- en B. Cn. en enkele A. V. P.'s. Zij dienen hoofdzakelijk voor de vuurleiding, om door middel van de waar neming de projectielen op de juiste plaatsen te brengen en ook voor het opsporen van doelen. Van de eerste taak blijkt natuurlijk niets bij de oefeningen, waar bij niet met scherp geschoten wordt (O. i. a. T., en oefeningen met verschillende wapens), en met welke taak de waarnemers in het werkelijke gevecht hun tijd flink bezet zouden vinden. Ge lijktijdig het vallen der schoten waarnemen en het terrein door zoeken naar doelen, is niet mogelijkwordt het eene gedaan, dan wordt het andere verwaarloosd. Bij de oefeningen houden de A.V. P.'s, die de W.-punten bezet ten, en de Afd.- en B.-Cn., zoolang als zij niet te rekenen of ge gevens uit te zoeken hebben voor vuren, zich bezig met het waar nemen van het gevechtsveld en het melden van hunnne waarne mingen betreffende den vijand en van het oprukken der eigen in fanterie, wat alles tot den doelopsporingsdienst behoort. 434

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 34