aan Duitsche zijde, was in den aanvang van den oorlog bij de gevechten in Augustus en September 1914 de oorzaak, dat mel dingen betreffende vijandelijke doelen van voren niet tijdig aan de artillerie konden worden doorgegeven, waardoor deze voor het afgeven van haar vuren uitsluitend moest afgaan op de waarnemingen van de Afd.- en B.-Cn., die te veel achteraf in de nabijheid der batterijen stonden. Het gevolg was, dat eigen troepen voor vijandelijke werden aangezien en de projectielen op de eigen infanterie vielen en vijandelijke batterijen niet ont dekt werden. De verbinding met de doelopspor.-posten is dikwijls moeilijk. Alles moet gedaan worden om vooral die verbindingen intact te houdenzij moeten zoo spoedig mogelijk verdubbeld worden. In den aanvang zullen de berichten per ordonnans op motorrij wiel worden overgebracht. Seinverbinding is in de Indische ter reinen voor dit doel zelden mogelijk. De inlichtingen-officier moet ook de genomen luchtfoto's krijgen en deze weten te onderzoeken en de daarop gevonden doelen op de kaart weten over te brengen. Niet te vertrouwen of on zuivere berichten moet hij door navraag bij andere bronnen trachten vast te stellen. Hij mag niet afwachten tot de berichten eindelijk eens binnenkomen, maar moet de waarnemingen trachten uit te lokken door het geven van aanwijzingen, waar gezocht moet worden naar aanleiding van gemaakte gevolgtrekkingen uit ontvangen gegevens. Van de doelen houdt hij aanteekening in een doelenlijst. Hij houdt den D. A. C. steeds op de hoogte van de ontvangen inlichtingen. Meldingen van belangrijke doelen, die slechts kort bevuurbaar zullen zijn, worden door hem onmiddellijk doorgegeven aan de voor de beschieting daarvan meest geëigende afdeeling met zoo noodig de verkregen machtiging van den D. A. C. Hij draagt bovendien zorg, dat de doelopspor.-posten topo grafisch vastgelegd worden door de meettroepen van de afdeelingen, die het meest in de buurt staan. De doelopsporingsposten mogen slechts in enkele uitzonderings gevallen vuurleidingswaarnemingen verrichten, want men kan niet alles tegelijk èn waarnemen èn opletten hoe de schoten vallen. Het beste is ze te verdubbelen, dan kunnen zij ook gebruikt worden voor het waarnemen van schoten en kunnen de waar nemers elkaar aflossen in het waarnemen van het terrein, wat de oogen spoedig vermoeit. Op deze wijze beschikt de D. A. C. en natuurlijk ook de Div. C. van den aanvang af over meer en zuiverder gegevens en wordt de D. A. C. in staat gesteld om met goedvinden van den Div. C. aan zijne in stelling komende afdeelingen reeds dadelijk vuur- opdrachten te verstrekken. Bovendien zullen de door de artillerie 438

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 38