verstrekte inlichtingen den Div. C. ook meer licht in den toestand helpen verschaffen, daar de berichten juister zijn en sneller over komen dan mogelijk en geëischt kan worden van de meldingen van cavalerie- en infanterie-patrouilles. De krijgsgeschiedenis van den oorlog 1914-'18 verhaalt herhaaldelijk belangrijke meldingen door de artillerie gedaan, vóórdat van elders daaromtrent be richten binnenkwamen. Bij de Afdeelingen. In het G. V. Mob. A. onder „Algemeen" en A. G. C. punt 29 (4) staat: „Hij neemt maatregelen voor de vaststelling van doelen, vallende binnen de hem verstrekte taak". Onder „Aanval" is niets vermeld daaromtrent, wel weer onder „Verdediging" in punt 60 (1): „De A. A. C. regelt den doel- verkenningsdienst voor de gezamenlijke artillerie", enz. (2) Af gescheiden hiervan zullen ook de A. G. Cn. en de hun onder geschikte B. Cn. in de hun toegewezen strook doelen opsporen, hetzij rechtstreeks van hun eigen opstellingsplaatsen, hetzij van andere opstellingen door daarvoor nog beschikbaar personeel". Onder A. G. C. moet ook de Afd. C. verstaan worden, zoolang geen groepen gevormd zijn. Den Afd. C. komt dus de taak toe doelen te laten opsporen, welke in de practijk de D. A. C. aan zich heeft getrokken en zeer terecht, omdat er eenheid op dat gebied moet zijn, wil men het artillerievuur in de hand houden om het op enkele deelen van het gevechtsveld te kunnen samen vatten. Het is echter slechts tot een begin van uitvoering van een doelopsporingsdienst gekomen. Beschikt de D. A. C. over één le A. V. P. van elke afdeeling, dan zijn er bij de afdeeling nog over 2 le A. V. P.'s en 3 2e A. V. P.'s (de afdeeling uit 3 batterijen bestaande). De Afd. C. kan één le A.V.P. en één 2e A.V.P. voor doelopsporing gebruiken, de eerste zoonoodig versterkt door een 2e A.V.P., wanneer zij een gunstig W.-punt bezet, voor waarnemingen ten behoeve van de vuurleiding of de beide 2e A.V. P.'s. voor de vuurleiding; één le A.V.P. is dan over om als verbindingsafdeeling bij een ba- taljons-Comdt. uit te zenden, zoonoodig versterkt met een 2e A. V. P. voor ordonnansendiensten, zoo lang de telefoonverbinding nog niet tot stand is gekomen of deze verbroken is. De A.V. P.'s met eene doelopsporingstaak kunnen zich zeer goed bij de B.Cn. en Afd. Cn. opstellen. Bij uitzondering biedt het terrein zooveel goede uitzichtpunten, dat ieder afzonderlijk kan staan. Bovendien is het een voordeel, daar telefonisten en tele- foonmaterieel uitgespaard worden en de berichten zonder vertra ging ter plaatse zijn. De Afd. C. neemt wel bij voorkeur zoo'n uitzichtpunt als Co.-post in om zelf inzicht in het gevechtsterrein te hebben voor de vuurleiding, doch er zijn vaak lange tijdsruim- 439

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 39