3. GEWONDENAFVOER door Dr. P. N. TISSOT VAN PATOT, Officier van gezondheid 2e kl. (met 1 grafiek en 1 schets). In de ondervolgende beschouwingen over den afvoer der gewon den bij een Indische divisie werd aangenomen, dat zware verlie zen werden geleden en werd speciaal rekening gehouden met de formatie en capaciteit van het geneeskundig personeel en materieel. Deze berekeningen, die uit den aard der zaak een zuiver sche matisch karakter dragen, zijn bedoeld als oriënteering in verband met de vraag, op welke wijze de militair geneeskundige dienst met het ter beschikking staande personeel en materieel, in tijd van oorlog zal kunnen voldoen aan zijn taak: den afvoer van zie ken en gewonden van het operatiegebied naar achteren. Een goed functionneeren hiervan is toch een conditio sine qua non voor zijn volgende taak, de zorg voor de verpleging van zieken en gewonden en het bevorderen van een spoedig herstel, opdat zij zoo kort mogelijk aan de strijdende troepen zullen zijn onttrokken, en aldus de slagvaardigheid van het veldleger zoo min mogelijk wordt aangetast. De hoofdofficieren van den generalen staf G. Th. Slothouber en G. J. Berenschot gaven in hun „Toegepaste studie op het ge bied van tactiek en stafdienst" (uitgave I. K. V. no. 75) op blz. 208 e. v. reeds een korte schets van het gewondentransport. De schrijvers gingen daarbij uit van gemiddelde waarden voor het aantal gewonden en berekenden dan hoe lang het duurt eer zij van het gevechtsveld naar een goed ingericht hospitaal zul len zijn vervoerd. We zouden dus voor het ons gestelde doel gevoegelijk naar de berekeningen uit deze studie (waarbij ook de divisie als basis is genomen) kunnen verwijzen, ware het niet, dat de schrijvers bij hun uiteenzetting een voor ons belangrijke factor, n.l. de be perkte personeele en materieele formatie der geneeskundige een heden, waaraan de afvoer der gewonden is toevertrouwd als voor hun doel ook niet strikt noodig buiten beschouwing lieten. 444 Voordracht gehouden op de militair-medische conferenties van 25 Octo ber en 1 November '32 in het militair hospitaal te Tjimahi.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 44