in den verderen afvoer zal zijn het wachten op de aankomst van de gewondentreinen. Nemen we aan dat op een dag van zware gevechtsactie alle 4 uren van het Ev. Sp. St. een gewondentrein vertrekt, dan mogen we het gemiddelde oponthoud aldaar stellen op 2 uur. Beschikbaar geneeskundig personeel en materieel. Hiervoor moge worden verwezen naar de formatietabellen in het O. V. G. D. deel I en voor het materieel bovendien naar deel II van de oude Handleiding M. G. D. B. V. Voor de nu volgende berekeningen nemen we gemakshalve aan, dat, op een zeker uur U de gevechtstoestand veroorlooft met het verzamelen en den afvoer der gewonden een aanvang te maken, terwijl op dat oogenblik de verbandgroepen der compagnieën zich reeds in het terrein bevinden. Voorts wordt verondersteld, dat de verliezen betrekkelijk regel matig over een aantal opvolgende uren zijn verdeeld, zoodat de geneeskundige dienst geregeld kan doorwerken. We zullen nu achtereenvolgens de op de schets met Romein- sche cijfers aangeduide echelons van afvoer bespreken. I. Afvoer naar de gewondennesten. Van de 300 gewonden zullen de 210 marschvaardigen (70 °/0) zich op eigen kracht naar de gewondennesten begeven, d. i. 500 m., v 172 km/u, dus tijdsduur: 20 min. De 90 (30 °/o) niet-marschvaardige gewonden moeten die 500 meter worden gedragen. Aangenomen was, dat de gewonden vielen bij de troepen in voorste lijn, dat zijn dus de 6 bataljons a 4 compagnieën, totaal 449 Teneinde het geheel niet onnoodig gecompliceerd te maken, werd kortweg gezegd, dat de marschvaardige gewonden zich „naar de gewondennesten be geven". Bedoeld wordt hiermede, dat op een zeker oogenblik de marschvaar dige gewonden een terreinstrook zullen passeeren, die men mag beschouwen, als aan te geven de gemiddelde afstand van de verspreide gewondennesten tot de voorste linie. Ook de zinsnede, dat de niet-marschvaardige gewonden „naar de gewonden nesten worden gedragen", moet cum grano salis worden opgevat. In het al gemeen toch is de plaats der gewondennesten niet van te voren bepaald zij zullen zich pas in den loop van het gevecht „van zelf" vormen daar, waar eenige gewonden zich instinctief in een terreinplooi, granaattrechter of achter een andere dekking hebben tezamengedrongendan wel langzamerhand ont staan opdoor het geneeskundig personeel van het bataljon verkende, tegen zon en direct vijandelijk vuur beschutte plaatsen, alwaar zij hun niet-marsch vaardige gewonden bij voorkeur zullen bijeenbrengen, in afwachting van ver der vervoer naar achteren door de ziekendragers der transportafdeeling.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 49