den vroegen morgen van 8-3-'33 in O. richting naar de Tji Doerian op te rukken en zich in het bezit te stellen van de overgangen Maja en Parigi. Als uitvloeisel van dit besluit ontvangt C. I. üiv. op 6-3-'33 2 n. m. van den C. V. een bevel (zeer geheim) o. m. inhoudende pt. 2 Taak onderdeelen a. Det. Lt. Kol. X b. 1 Div. ingaande 6-3-'33 6 n. m. versterkt met P. A. 1, 2 en 4 A 111 bg. en A I vd. en ingaande 7-3-'33 6 n.m. met Lu. A. zal 8-3-'33 bij dagaanbreken den overgang over de Tji Oedjoeng tusschen Pamarajan en Terasbendoeng forceeren, in O. richting oprukken en een bruggenhoofd inrichten op den O. oever der Tji Doerian bij Parigi 1. c. Legerreserve 4 R.I., ingaande 7-3-'33 10 n.m. te Serang. P. A. 3, Q 3 en 4 ingaande 8-3-'33 5 v. m. te Tjiroeas pt. 5. Luchtstrijdkrachten Kapitein Z onmiddellijk en VI. A. 4 2) ingaande 7-3-'33 5 n.m. ter beschikking C.I. Div. Als bijlagen bij het bevel ontvangt C.I. Div. eenige lucht foto's in viervoud, zijnde een loodrecht seriebeeld van het gebied Pamarajan-linkeritrigatiehoofdkanaal-Kragilan-Parigi 1 -Binong-Pamarajan. C.I. Div. beschikt 6-3-'33 2 n.m. over de volgende gege vens omtrent den vijand a. (Uit het laatste bulletin van den C.V. Vijandelijke troepen ter sterkte van een zwakke N.I. Divisie houden den O. oever der Tji Oedjoeng bezet; een sterke afdeeling bevond zich in den avond van 5-3-'33 bij Parigi 1. b. (Uit van de Div. onderdeelen ontvangen verkenningsrap porten): Tusschen Pamarajan en de zee op den O. oever der Tji Oedjoeng doordringende BI. patrouilles werden bin nen een strook van 2 km. langs de rivier door vijandelijk geweervuur afgewezen. De irrigatiedam met sluizen bij Pamarajan, de brug bij Kragilan, de kabelbrug bij Samparwadi over het Tji Oedjoeng- Pontonafdeelingen. 2) Het hiertoe behoorend vliegmaterieel omvat drie jagers en drie verkenners. 404

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 4