24 compagnieën. Bij elke compagnie zijn ingedeeld 1 z.v. en 4 z. drs. Deze laatsten vormen tezamen één transportploeg. Voor den afvoer van één gewonde legt één ploeg af 2 X 0,5 km. 1 km. Voor 90 gewonden dus 90 km. Per transportploeg dus af te leggen 90:24 3,75 km. Hun gemiddelde snelheid is 2 km/u. De tijd uitsluitend benoodigd voor afvoer der 90 gewon den naar de gewondennesten is dus 3,5 2 rond 2 uur. De eerste gewonde kan in een gewondennest aankomen op het tijdstip U V4 u (vervoer over 500 m. met een snelheid van v 2 km/u)de laatste gewonde zal op zijn vroegst in een gewon dennest kunnen arriveeren op een tijd U 2'/4 u. In de studie van Slothouber en Berenschot werd met „U" aan geduid het tijdstip van gewond raken, dat dus voor ieder gewonde verschillend kan zijn. Wij laten dit tijdstip in het midden en stellen in verband met de andere doelstelling, daarvoor liever in de plaats het oogenblik „U", waarop de geneeskundige dienst in actie komt, wat meestal een meer bepaald moment zal zijn. Men zou uit den korten afvoertijd van 2 uur oppervlakkig kunnen concludeeren, dat het bij de compagnieën ingedeelde personeel als het er op aan komt, niet veel te doen zal hebben. Maar men mag niet vergeten, dat zij naast die 3,75 km. effectief vervoer, nog heel wat kilometers extra en tevergeefs zullen afleggen op zoek naar vermiste militairen van hun troepenonderdeel, welke bezigheid vooral in een bewegingsoorlog in het weinig overzich telijke Indische terrein niet mag worden onderschat. II. Afvoer van gewondennesten naar Hp. V. Pn. De 210 marschvaardigen leggen ook dit traject van 1 km op eigen kracht af. V^l'^km/u, dus tijdsduur 40 min. Zij komen dus op de Hp.V. P. 15 40 55 min. nadat zij het gevechtsterrein konden verlaten. Voor den afvoer van de niet-marschvaardige gewonden naar de Hp. V. Pn. zorgt het personeel der transportafdeeling (Tr. A.), wel ke zonder het kader uit 96 z. drs. 48 hulp-z. drs. of totaal 144 man bestaat. De Div. arts zal bij een dergelijk zwaar gevecht slechts een klein deel voor het verleenen van hulp aan andere dan de infan- terie-formaties, bv. artillerie in stelling, aanhouden (we nemen aan 12 °/o, dat is 16 man) en alle overigen, dat zijn dus 80 z. drs. en 48 hulp-z. drs. ter beschikking stellen van de respectievelijke regimentsartsen. Deze 128 man kunnen tezamen 32 transportploegen a vier dragers formeeren. Een deel van hen zal worden belast met het vervoer van ge wondennesten naar Hp. V. Pn., de rest met het vervoer van Hp. V. Pn. naar de Wg. Pn. 450

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 50