gimentscommandant kunnen verzoeken daartoe een aantal com battanten ter beschikking te stellenin de laatste plaats, doch ongaarne, zou de hulp kunnen worden ingeroepen van de in het operatiegebied nog aanwezige inheemsche bevolking. Zoowel voor den divisiearts als voor den regimentsarts zal het, teneinde veilig de noodige maatregelen te kunnen treffen, ge- wenscht zijn zich reeds van te voren een indruk te kunnen vor men of het beschikbare geneeskundig personeel voldoende is om een bekend aantal te verwachten gewonden binnen redelijken tijd af te voeren. In de Fransche militair-medische taktiek wordt daartoe gebruik gemaakt van de zgn. „indice kilométrique". Daar vertrouwd zijn met deze grootheid ook voor ons wellicht nuttig kan zijn, worde op deze aangelegenheid iets dieper inge gaan. Onder de grootte van den kilometerindex 1 verstaat men dan het aantal transportploegen, dat benoodigd is om binnen 24 uur (dus in één dagtaak) het niet-marschvaardige deel van 100 gewon den over een afstand van 1 km. te vervoeren. Wanneer men dit cijfer eenmaal berekend heeft, dan kan het benoodigde aantal transportploegen in elk bijzonder geval worden I P K gevonden door gebruik te maken van de formule N waarin N het benoodigde aantal transportploegen, P het totaal aantal gewonden en K het aantal kilometers waarover zij vervoerd moeten worden. De grootte van den kilometerindex I is afhankelijk van de gemiddelde snelheid der ziekendragers. De Franschen nemen aan 2!/2 km/u; in Indië lijkt ons, voor het vervoer van gewonden nesten naar HP. V. Pn. het aannemen van een iets lager gemid delde, n. 1. 2 km/u juister. Op dit traject zijn van 100 gewonden 30 niet marschvaardig de laatsten moeten dus allen vervoerd worden over 1 km., dat geeft totaal 30 km. gewondentransport. Eén transportploeg kan 8 uur werken, legt daarin af 16 km., waarvan de helft 8 km. effectief gewondentransport. De afvoer der 30 niet-marschvaardige gewonden over 1 km. afstand zal dus voor 30:8 3,75 transportploegen juist een dag taak vormen, d. w. z. de kilometervervoersindex I heeft dus voor dit traject een waarde van 3,75. De Franschen nemen aan een I 2,4, daar zij rekenen met een iets grootere gemiddelde vervoerssnelheid en een hoogere vervoerscapaciteit (10 uur) van de ziekendragers. Het vervoer van Hp. V. P. naar wagenplaats zal over het alge meen langs een meer gebaanden weg kunnen plaats hebben, zoodat wij op dat traject voor een transportploeg a 4 dragers wel een vervoerssnelheid van gemiddeld 3 km/u mogen aan- 454

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 54