nemen soms zal zelfs hier reeds van lichte vervoermiddelen zoo als sado's kunnen worden gebruik gemaakt. Van de 100 gewonden zullen hier 60 per draagbaar moeten worden vervoerd, dus totale vervoersafstand 60 km. Elke ploeg werkt 8 uur, legt dus af 24 km., waarvan 12 km. effectief gewon dentransport. 60:12 5 transportploegen zullen in één dagtaak het vervoer van deze gewonden over 1 km. kunnen bewerkstel ligen. De kilometervervoersindex heeft voor het traject Hp. V. P. wagenplaats dus een globale waarde van 5. Vindt nu een regimentsarts het volgens de formule N 100 benoodigde aantal ziekendragers grooter dan het aantal, dat hem ter beschikking staat, dan zal deze eenvoudige berekening hem een vingerwijzing zijn om nog tijdig reserves bij een hoogere instantie aan te vragen. Vindt hij met de formule een aantal transportploegen kleiner dan dat, wat hij reeds te zijner beschikking heeft, dan wil dat zeggen dat hij zich voor het verloop van het gewondenvervoer in zijn rayon, behoudens onvoorziene omstandigheden, geen zor gen behoeft te maken. Het spreekt van zelf dat bij deze en soortgelijke berekeningen allerlei factoren, als groote afwijking van de gemiddelde verlies cijfers, verminderde kracht van de dragers, bijzonder zwaar terrein, de practische waarde der gevonden getallen zal beïn vloeden. Desniettemin heeft de oorlogspractijk bewezen, dat der gelijke eenvoudige becijferingen ter algemeene oriënteering goede diensten kunnen bewijzen. IV. Afvoer van de wagenplaats naar de Hd. V. P. Tot nu toe was de gemiddelde arbeidsprestatie van het men- schelijk lichaam (ziekendrager) de basis van onze beschouwingen. Van de wagenplaatsen af naar achteren treedt deze factor echter geheel op den achtergrond en komt hiervoor in de plaats de werkcapaciteit der mechanische vervoermiddelen en wel in het bijzonder der zieken- en vrachtauto's. Van de wagenplaatsen zullen daarmede moeten worden afge voerd 78 gewonden (26 pCt) geschikt voor zittend vervoer en 102 (34 pCt), die liggend moeten worden getransporteerd. De afstand van de wagenplaats tot Hd. V. P. werd in dit geval gesteld op 8 km. 455 I P K N. o. m. zal dit laatste wel tot de zeer hooge uitzonderingen behoo- ren. Gedurende het gevecht lijkt het geheel uitgesloten, al was het alleen om dat de bevolking gevlucht zal zijn. In een later stadium, als de vechtende troepen belangrijk terrein gewonnen hebben, zal deze vervoerwijze een enkele maal toepassing kunnen vinden, b. v. voor het afvoeren van bij het afzoeken van het gevechtsveld nog gevonden gewonden. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 55