Ter vermijding van stagnatie in den afvoer zal de divisiearts tijdig de noodige maatregelen moeten treffen, opdat aldaar, zoo mogelijk te zelfder tijd, reeds eenige ziekenauto's aanwezig zijn. De snelheid van de auto's op het traject Hd. V. P. wagen plaats is beladen 6 a 8 km/u, leeg 10 km/u, dus gemiddeld 8 km/u; de rit van Hd. V. P. naar wagenplaats duurt dus in ons ge val een klein uur. Om op tijd aan te komen moet dus de eerste ziekenauto niet later dan om U f/2 1, dat is om U 2 u van de Hd. V. P. afrijden naar het punt, waar de wagenplaats alsdan reeds is, of vermoedelijk zal worden opgericht. Veel vroeger zal dit oprukken der auto's voor gewondenvervoer in de practijk ook meestal niet mogelijk zijn, daar dan de divisie arts als regel nog niet over voldoende gegevens beschikt omtrent den gang van het gevecht, de plaatsen waar en de tijdstippen waarop de voornaamste verliezen werden geleden. Daarnaast kan zich het geval voordoen, dat de volgens schatting tijdig naar voren gedirigeerde auto's hun bestemming pas met groote vertraging bereiken, bijvoorbeeld wanneer een deel van het cir cuit door de vijandelijke artillerie onder vuur is genomen. Derge lijke onvoorziene omstandigheden laten wij voorloopig verder buiten beschouwing. Zooals we voor de voorafgaande vervoersechelons telkens een kilometervervoersindex 1 konden berekenen, zal dit ook voor het autotransport mogelijk zijn. In dat geval moet onder den index I worden verstaan het aantal ziekenauto's, dat in één dagtaak in staat is het niet-marschvaardige deel van 100 gewonden over lkm.af te voeren. Op analoge wijze als bij de voorafgaande berekeningen vinden wij voor het traject wagenplaats Hd. V. P. voor de waarde van den kilometervervoersindex 1 0,24, aannemende dat met de tot ziekenauto getransformeerde 2-tonners maximum 80 km. daags kan worden afgelegd. Voor hen, die zich daarvoor speciaal in teresseeren, moge de afleiding van dezen index hieronder volgen Van 100 gewonden zijn op het traject Wg. P. Hd. V. P. 26 zittend en 34 liggend te vervoeren. Daarvoor zijn noodig 2,6 auto's voor zittend vervoer en 6,8 auto's voor liggend vervoer, dus totaal 9,4 auto's. Elke auto kan per 24 uur 40 ritten van 2 km. maken, dus vindt men voor den kilometervervoersindex 9,4 40 0,24. Het in een gegeven geval minimum aantal benoodigde auto mobielen wordt gevonden door middel van de formule I P K N j-QQ- Deze formule toepassend op ons schematisch geval, 457

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 57