waarbij het aantal verliezen 300 en de afstand wagenplaats Hd. V. P. 8 km. bedraagt, vinden wij het volgende M 0.24X300X8 N ïqq5,76 of rond 6 auto's. Hierbij werd gerekend op een werktijd van 10 uur (v 8 km/u). Wij willen echter de gewonden afvoeren in den loop van 8 uur waarvoor dus noodig zijn 10/8X6 7,5 of rond 8 auto's. Wij nemen aan, dat de divisiearts om zeker te zijn voor den gewondenafvoer van de wagenplaatsen van de 12 ziekenauto's 2 auto's voor zittend vervoer en 8 auto's voor liggend vervoer bestemt. Deze autoformatie kan in één rit afvoeren 20 zittende en 40 liggende gewonden. Na den eersten rit blijven als restant op de Wg. P. 45 zittende en 62 liggende gewonden. Na den tweeden rit 25 zittende en 22 liggende gewonden. Bij den derden rit nemen de 2 auto's voor zittend vervoer 20 gewonden mee, de resteerende 5 zittende alsmede de 22 liggende gewonden worden door 6 auto's voor liggend vervoer naar de Hd. V. P. gebracht en 2 ziekenauto's gaan dus op den derden rit leeg terug. Rekenen we voor inladen op wagenplaats en uitladen op Hd.V. P. telkens een kwartier oponthoud, dan zal dus een auto rit wagenplaats Hd. V. P. v. v. in 2ll2 uur worden volbracht. Bij de regeling van den gewondenafvoer per auto zal door het hoofd van de Tr. A. uit een oogpunt van verkeerstechniek zoo veel mogelijk de natuurlijke neiging der automobielbestuurders om in colonne achter elkander te gaan rijden, moeten worden tegengegaan. Hierdoor toch ontstaat bovendien de ongewenschte toestand, dat een tijdlang een aantal auto's werkeloos op de Wg. P. staan te wachten, terwijl als deze eenmaal vertrokken zijn er gedurende geruimen tijd geen enkele meer zal aankomen, tot nadeel van de dan wachtende gewonden. Het hoofd der autoformatie zal daarom steeds opnieuw de ge- wenschte intervallen tusschen het tijdstip van vertrek der zieken auto s aangeven. Hoe grooter de afstand tusschen wagenplaats en Hd. V. P. en hoe kleiner het aantal beschikbare ziekenauto's, des te langer zullen ook deze intervallen moeten zijn. In ons geval duurt een rondrit wagenplaats Hd. V. P. met in- en uitladen 150 min. Er zijn 10 auto's op dat traject ingedeeld, men zal ze dus bij voorkeur laten rijden met een interval van 15010 15 minuten. De eerste auto vertrok om U 7'/4 uur voor de derde maal van de wagenplaats. De 8ste en laatste auto met gewonden zou dus om 1/ 7'/4 7 X 15 min. U 9 uur kunnen afrijden. De laatste gewonde wordt echter eerst om U 9'/2 uur op de waeen- 458

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 58