plaats verwacht, zoodat de laatste auto's toch niet eerder kun nen afrijden. De eerste gewonde kan op de Hd. V. P. arriveeren om U VI2 lU lU U 3uur. De laatste gewonde zal daar aankomen om U 9l/2 lU 1 V4 U 11 uur. Uit deze berekeningen kan men dus concludeeren, dat ook bij zware verliezen de auto's voor gewondenvervoer der Hd. V. P. een voldoende capaciteit hebben om de liggend en zittend te vervoeren lijders in hoogstens 3 ritten van de wagenplaatsen af te voeren. Is de afstand van wagenplaatsen Hd. V. P. niet grooter dan 8 a 10 km. dan zal het autotransport daarbij niet tot vertraging van het afvoertempo aanleiding behoeven te zijn. Bij deze berekeningen werden voorloopig de 120 marschvaardige gewonden (40 °/0), die gedeeltelijk naar de V. P. M. G., voor een ander deel naar de Hd. V. P. moeten worden afgevoerd buiten beschouwing gelaten. In het O. V. G. D. 38 (1) staat dat zulks bij voorkeur per auto, in O. V. G. D. 43 (2) dat het zoo mogelijk met vrachtauto's plaats vindt. Deze zullen dus door den divisiearts d. t. k. van den di visie-commandant tijdig bij den divisie-auto-trein moeten worden aangevraagd. Rekent men op een 2-tons vrachtauto, waarbij op de boorden 5 dwarsplanken, zitplaats biedend voor 4 personen, bevestigd zijn, dan kunnen aldus maximaal 20 marschvaardige gewonden per auto worden afgevoerd. Voor deze 120 marschvaardige gewonden zijn dus 2 last-auto's, die dan elk 3 ritten zullen maken, voldoende. Buiten beschouwing zijn hierbij nog gelaten de 15 personen auto's der Hd. V. P. A., die per rit immers 15 X 3 45 marsch vaardige gewonden zouden kunnen vervoeren. Door gebruikmaking van dit materieel zal de Hd. V. P. in staat zijn, indien onverhoopt vrachtauto's van den divisie-autotrein niet kunnen worden afgestaan, toch met eigen materieel de marsch vaardige gewonden snel naar hun bestemming af te voeren. Indien dus in tijd van oorlog de Hd. V. P. inderdaad de beschikking krijgt over de haar thans toegedachte hoeveelheid materieel, zal dat wel is waar niet overvloedig zijn, maar indien doelmatig aangewend, daarmede toch, behoudens onvoorziene omstandigheden, een bevredigend verloop van den gewonden- afvoer kunnen worden verwacht. V. Vervoer van Hd. V. P. naar Ev. Sp. St. Wat gebeurt er nu verder met de 300 gewonden, die tusschen U 3 en U 11 uur op de Hd.V. P. en V. P. M. G. aankomen? Als gevolg van bloedverlies, uitputting, chirurgisch ingrijpen a. a. 459

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 59