kanaal zoomede de ijzeren brug bij Djoengdjing zijn vernield, het vliegterrein bij Tjiroeas is door een aantal trechters onbruik baar gemaakt. Aan beide zijden is slechts een gering aantal vliegtuigen be schikbaar. GEVRAAGDde voornaamste maatregelen in verband met den overgang bij de Div. te nemen zoomede een beknopt overzicht van het verloop. OPLOSSING Ter toelichting op het extract bevel zij het volgende vermeld: De Div. dient voor de uitvoering der bevolen handeling o. m. over een minimum hoeveelheid pionierpersoneel en materieel te beschikken; daar de meest juiste wijze van gebruik ervan het beste beoordeeld kan worden door C. I. Div. en onder recht- streeksch bevel houden door den C.V. aanleiding kan geven tot schadelijke vertragingen, is geheel uit handen geven van de in pt. 2b aangegeven onderdeden de aangewezen oplossing. T. a. v. de aangegeven grenzen, tusschen welke de Div. C. zijn overgangsstrook moet kiezen, zij opgemerkt, dat de C. V. in beginsel met zijn gros nabij of Z. van den grooten postweg wil blijven: een overgang over de beneden Tji Oedjoeng wil hij niet, omdat het terrein zich daar minder leent voor een aanval lende actie (zeer open en in dezen tijd van het jaar bijzonder moerassig) en het wegennet er minder gunstig is. Overigens wil hij den Div. C. een breed vak overlaten ten einde hem in staat te stellen in verband met tactische en technische verken ningsresultaten een gunstige keuze te kunnen doen. Voorts acht de C. V. op grond van gegevens van vredesverkenningen, bij een achtervolging van den vijand naar de Tji Doerian een snelle overschrijding dezer rivierhindernis door de achtervolgende troe pen ter vorming van een bruggenhoofd zeer goed mogelijk, een voordeel dat hij in beginsel wil trachten te bereiken. De toevoeging van een officier der L. A. aan den Div. St. geschiedde m. h. o. op voorlichting bij de bestudeering der luchtfoto's, zoomede voor advies en hulp bij het gebruik der beschikbaar gestelde luchtstrijdkrachten, waarover immers organiek niet door de Div. wordt beschikt. P. A. 3 en G. 3 en 4 worden te Tjiroeas in reserve gehouden m. h. o. op eventueel inzetten te Kragilan of bovenstrooms van deze plaats. De aangenomen pionierorganisatie omvat: a. 4 Compagnieën pioniers, elk bestaande uit een Co. en vier sectiën, een G. T. met voorbereid snelvlotbrugmaterieel en drijfzakken en een B. T. 405

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 5