Op onze Hd. V. P. A. zullen op de afdeelingen C. 6 medici werk zaam zijn, waarvan 2 chirurgen en 4 chirurgoiden, zoodat we de normale capaciteit van onze Indische Hd. V. P. A. wellicht mogen vergelijken met hoogstens die van 3 Fransche équipes chirurgicales, d. w. z. een operatiecapaciteit van 200 niet geselecteerde gewonden per dag In ons geval zal de Hd. V. P. echter een kleine 300 gewonden te verwerken krijgen, wat een dagtaak vormt voor 4 a 5 chirur- gengroepen. Hieruit volgt, dat in dat geval a). het bijspringen van een verbandplaatsafdeeling van het Vd. H. noodig wordt, of wel b). een groot deel zonder meer direct moet worden doorgezonden, wil het mogelijk zijn den aanhoudenden gewondenstroom in een 8 a 10 uur af te werken en de zoo gevreesde opstopping, „enbouteillage" zooals de Franschen zeggen, te voorkomen. Op een gemiddeld oponthoud op de Hd. V. P. van 1 a 2 uur per gewonde mag dus zeker worden gerekend. Gereed voor afvoer van de Hd. V. P. is dan de eerste gewonde om U 4 uur, de laatst aangekomene om U 12 uur. De afvoer van de Hd. V. P. naar het Ev. Sp. St. geschiedt vol gens het O. V. G. D. 60 (2) door de zorgen van den dienst van Aan- en Afvoer. Het ligt echter in de bedoeling bij de reorganisatie van dezen dienst, den aan- en afvoer in het operatiegebied te doen regelen door den Commandant Veldleger met behulp van eigen ma terieel. Voor den geneeskundigen dienst is dit geen bezwaarhet is zelfs een verbetering te noemen, daar deze taak immers nu wederom aan de treinafdeeling van het Vd. H. kan worden toe bedeeld. „Wéér kan worden toebedeeld" omdat dit ook haar oorspronkelijke bestemming was, zooals blijkt uit het door den voormaligen Inspecteur M. G. D. Haskarl Medenbach daaromtrent vermelde in het Jaarbericht 1922 der Indische Krijgskundige Ver- eeniging (blz. 117). Deze Vd. H. treinafdeeling bestaat uit 60 ziekenauto's, d. w. z. zal bestaan uit 60 in oorlogstijd te requireeren 2-tons vracht auto's, die alsdan door de genie zoo goed mogelijk door middel van veerkrachtige schragen enz. voor ziekenvervoer zullen worden ingericht. De capaciteit zal dezelfde zijn als van de ziekenauto's der Hd. V. P., n. 1. 5 liggende of 10 zittende gewonden. Daar de Vd. H. treinafdeeling behalve aan de divisie ook even tueel hulp moet verleenen aan andere onderdeden van het veld leger, mogen wij op niet meer dan 2/3, d. z. 40 ziekenauto's voor den gewonden- en ziekenafvoer van de Hd. V. P. der divisie naar het evacuatiespoorwegstation rekenen. 461

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 61