62 of 186 man wordt tenslotte verder naar het achterland geëvacueerd, zooveel mogelijk per trein. Men rekent daarbij dan op 22 "Io liggend en 40 °/0 zittend te vervoeren. Voor de zittend te vervoeren patiënten worden bij voorkeur personenrijtuigen le en 2e klasse gebezigd, zgn. AB-rijtuigen, waarvan dan een 5-tal voldoende is. De liggende patiënten worden geladen in speciale spoorwagens voor ziekenvervoer, zgn. Q-wagens, elk ingericht voor het vervoer van 16 liggende patiënten. In ons geval zijn daartoe 5 Q-rijtuigen voldoende. Rekent men op een gemiddelden wachttijd van 2 uur op het Ev. Sp. St. en een behouden snelheid der gewondentreinen van 30 km/u en een afstand van Ev. Sp. St. tot een garnizoens- of evacuatie-hosp. van 150 km., dan zullen de te evacueeren ge wonden gereed zijn voor afvoer: de eerste gewonde om U 10 uur, de laatste om U 18 uur. Duur van de spoorreis 5 uur. Dus aankomst ter plaatse van de ziekeninrichting waar de defini tieve hulp kan worden verleend om U 15 uur voor den eersten gewonde en U 23 uur voor den laatst aangekomene. Slotbeschouwingen. Wij zagen uit de voorgaande becijferingen dat de gewonden 8-16 uur nadat met den afvoer in voorste linie kon worden be gonnen, op het Ev. Sp. St. zullen aankomen; eerst na 15-23 uur arriveeren zij in een permanent hospitaal waar zij tot hun definitieve genezing kunnen blijven. Een enkele veinard zal 8 uur nadat hij gewond raakte op het Ev. Sp. St. arriveeren bij het meerendeel en speciaal bij diegenen, die gewond raken vóór dat de geneeskundige dienst in actie kon komen zal de tijdsduur tusschen gewond raken en aankomst op Ev. Sp. St. beduidend langer dan 8 uur zijn. Evenzoo bij hen, die weliswaar op of na het uur U gewond raken, maar het ongeluk hadden niet direct door de ziekendragers der Hp. V. P. A. of transportafdeeling te worden gevonden. Waar wij ons tot nog toe in groote trekken met het objectieve, zooveel mogelijk in cijfers uitgedrukte, verloop van den gewonden- afvoer hebben bezig gehouden, is het hier wellicht op zijn plaats als tegenwicht ook een enkel woord te wijden aan de subjectieve gewaarwordingen, die de gewonden op hun lijdensweg ondergaan. Dat deze niet altijd van de prettigste zijn, weet de Fransche officier van gezondheid Raoul Mercier ons in zijn reeds eerder geciteerd boek „le vrai visage du combattant" op treffende wijze te schilderen. „De eenmaal in een ziekenauto geheschen gewonde ondervindt gedurende het vervoer over de met kuilen bezaaide wegen en 463

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 63