onder het geluid van ontploffende granaten rondom hem, eerst recht de uiterst moorddadige invloed daarvan op zijn verwondingen. Gedurende den tijd van het vervoer is hij wel genoodzaakt, zijn meest natuurlijke behoeften op te schorten, hetgeen hem niet altijd gelukt en waarin de reden ligt van het feit, dat de zieken auto-colonnes dikwijls een luguber spoor, bestaande uit een mengsel van bloed en urine, achter zich laat. Men voelt zich tot in de diepste roerselen van zijn ziel ge schokt door de hartverscheurende kreten, die men uit sommige vehikels hoort opstijgen. Het concert van vloeken en verwenschingen, die gewoonlijk gedurende den rit chauffeur en begeleider naar het hoofd worden geslingerd, moet men echter slechts beschouwen als een vergeef lijke reactie der ongelukkigen op de verergering van hun pijnen als gevolg van het transport. Is de gewonde eenmaal in een spoorwegwagon geladen, dan ondergaat hij, vooral in het begin het sterkst, de ongemakken van het verblijf in de tot gewondenvervoer geïmproviseerde trei nen, die hem met het uniforme sukkelgangetje van 30 km. per uur, in een voor hem schijnbaar eindelooze reis naar het achter land wegvoeren. Ligt de patiënt tenslotte eenmaal in een hospitaalbed, dan meent hij erop te mogen rekenen, dat dan het grootste leed is geleden. Toch bestaat ook dan, bij verpleging in een evacuatiehospitaal, voor hem nog steeds de kans om wederom te worden wegge zonden, daar immers steeds plaats gemaakt moet worden voor van het veldleger nieuw aangevoerde gewonden. Ondanks al deze penitenties, schrijft Mercier, ging de doorsnee Fransche soldaat na zijn herstel weer blijmoedig terug naar de vuurlinie, bereid om aldaar opnieuw zijn offer voor het vaderland te brengen. „II a perdu parfois sa faculté d'enthousiasme, mais, fait essen- tiel, il n'a jamais perdu sa volonté de servir". De geneeskundige ervaring uit den wereldoorlog heeft geleerd, dat er met alle kracht naar moet worden gestreefd de gewonden binnen een bepaalde tijdsruimte te brengen in een geneeskundige formatie, hetzij Vd. H. of Ev. H., waar de definitieve chi rurgische desinfectie (excisie) der gewonden kan worden toegepast. Na zulk een ingreep zal de patiënt echter veelal een 10 a 12 dagen onvervoerbaar zijn. De Hd. V. P. zal voor deze definitieve behandeling niet de meest geschikte plaats zijn, daar deze formatie steeds mobiel moet blijven. Veeleer komen hiervoor in aanmerking het op de grens van operatiegebied en achterland gelegen Vd. Hosp. of een zoo dicht mogelijk daarbij in het achterland gelegen evacuatie hospitaal. 464

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 64