dat de geneeskundige autocolonnes tijdig in de gelegenheid waren naar de wagenplaatsen op te rukken dat bij het geneeskundig personeel zelve geen noemenswaardige verliezen werden geleden dat ook het geneeskundig materieel voltallig aanwezig was en niet door vijandelijk vuur a. a. onklaar raakte; dat de afstanden van gevechtsveld tot Hp. V. P., wagenplaatsen, Hd. V. P. en Ev. Sp. St. niet abnormaal groot waren terwijl last not least werd verondersteld dat de verbindingsdienst goed functionneerde, zoodat het geneeskundig personeel en mate rieel door de daarvoor verantwoordelijke gezaghebbenden tijdig en in voldoende aantal naar de juiste plaatsen kon worden gediri geerd, waardoor dus een maximum aan efficiency kon worden bereikt. Het behoeft geen nadere toelichting, dat wanneer één of meer van deze bovengenoemde omstandigheden in ongunstigen zin gaan werken, de goede voortgang van het medisch werk te velde ern stig kan worden vertraagd. De practijk der militair-geneeskundige oefeningen is natuurlijk van groot belang om de officieren van gezondheid eenigszins vertrouwd te maken met de taak, die hun in tijd van oorlog te wachten staat. Doch ook het theoretische fundament, waarop deze practijk moet zijn gebaseerd, is van even eminente beteekenis. Ter illustratie van dit laatste worde besloten met een aanhaling uit het standaardwerk van onze Fransche collega'sSpire en Lombardy „Pour accomplir sa tache, le service de santé doit travailler, prévoir, abandonner les errements anciens et suivre avec une at tention soutenue les progrès scientifiques. La guerre ne doit pas être une école d'improvisation, mais une école d'application". 466

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 66