gifte op elke km.-kar achterblijven, bestemd voor 3 k. m.'s, kan n.l. medegevoerd worden 1 blik a 500 patronen, dat 14.46 kg. weegt. Hierdoor zou een gewichtsvermindering van ruim 5 kg. voorde kar worden verkregen. Door deze bepakkingswijze wordt, in combinatie met het door mij bepleite niet-uitgeven van reserve karabijn-munitie, de mani pulatie bij ontwikkeling ot doorschrijden van terrein, waar de karren niet kunnen volgen, veel eenvoudiger. Op het bevel „munitie uitgeven" worden dan bij elke sectie door de k. m.-brigade van de tot haar plaats opgereden k. m.- kar alle munitieransels afgenomen en de kist met handgranaten verdeeld. De beide andere brigades ontvangen geen reserve-mu nitie, doch zenden elk 2 man naar de 4e kar om daar handgra naten met detonatoren te halen. Op deze wijze blijven sectiën en compagnieën in afdeelings- verband, dus in de hand, en is de gevechtsbepakking in veel korter tijd aangenomen. 4. Er moeten evenwel nog andere konsekwentie's onder de oogen worden gezien, n. 1. o. het vervoer van de niet-uitgegeven k.- en k.m.-munitie en b. idem van de veldzakken. ad a. De op elke kar aanwezige k. m.-munitie in blikken (3 X 1000 500 patronen) zou n m. m. in beginsel steeds op draag- paarden bij de compagnie moeten volgen dit kost 5 draagpaar- den, waarvan 4 met 2000 patronen beladen en 1 met 1500 (3 blikken van 500, waarvan 1 als bovenlast). Hiertoe zou dus, de indeeling van luitenant MOJET volgende, aan de compagnie een reserve-paard van den bataljons-staf moeten worden afgestaan, evenals in het geval A, door luitenant MOJET behandeld. Aange zien ik mij dit echter als het normale geval denk, zou ik liever dat reserve-paard voorgoed bij de compagnie indeelen, hetgeen mij ook beter voorkomt voor de. vele gevallen dat de compagnie gedetacheerd zal zijn, althans op eenigen afstand van de rest van het bataljon optreedt. De k. munitie, welke door luitenant MOJET uitgegeven gedacht werd, ligt thans op de 4e kar der compagnie, welke dus, na uit gifte der handgranaten, nog bevat 2 X 1000 500 patr. k. mun. 68.46 kg. (als bij luit. MOJET) 3X1000 patr. k. munitie =81.kg. in stede van 3 kisten handgranaten als door mij voorgestaan. Tolaal 149 kg. 480 Zie onder punt 3instede van 3 groote en 3 kleine tasschen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 80