Deze munitie moet, op die kar blijvende, bij den G. T. van het bataljon aansluiten. Mijn voorstel levert met dat van luitenant MOJET nu dit ver schil op, dat bij ontwikkeling van het bataljon, bij de compag nieën slechts 1 dagvoorraad k. munitie aanwezig is, instede van l'/2, en dat in den G. T. van het bataljon méér munitie komt. Op de wijze waarop deze munitie verder vervoerd wordt, blijven de des betreffende overwegingen van luitenant MOJET geheel toepasselijk. ad b. Waar luitenant MOJET voor het vervoer van de veldzakken der compagnieën 4 ledige karren ter beschikking kreeg, zijn door mijn voorstel slechts 3 ledige (k. m.) karren beschikbaar, terwijl de 4e kar gedeeltelijk beladen blijft. Nu bleek mij bij aanschou wing van een, bij één der bataljons als proef met 42 veldzakken één T. K. 1 uitrusting beladen treinkar, dat daarop zeer goed 50 a 52 veldzakken een plaats kunnen vindendeze vertegen woordigen een gewicht van 176 kg., hetwelk dus ook nog lang niet den toelaatbaren treklast voor 1 paard overschrijdt. Hierdoor zouden er dus nog slechts een 20 tot 14 veldzakken overblijven, die gemakkelijk op de 4e kar kunnen worden vervoerd. 5. Tenslotte wil ik gaarne naar aanleiding van de studie van lui tenant MOJET enkele incidenteele opmerkingen ter overweging geven. o. De uitgifte der handgranaten wekt bij mij nog steeds een zeker gevoel van ongeloovigheid. Volgens bekomen inlichtingen zullen zij door het magazijnspersoneel van de overtrekken worden voorzien en daarmede in de kisten worden verpakt. Na uitgifte moeten zij van de detonatoren worden voorzien, welke manipulatie ten behoeve van den vereischten spoed wel aan den enkelen man moet worden overgelaten. Daarna worden zij voorzien van die detonatoren bij den man vervoerd, slingerend en bungelend aan het lichaam en onderhevig aan de zwaarste schokken en stooten bij het terreinwinnen. In de eerste plaats dringt zich de vraag opindien bij dit individueel vervoer de veiligheid tot een voldoenden graad ver zekerd geacht wordt, is het dan nog te gevaarlijk om de deto natoren in de granaten te plaatsen tijdens het vervoer in de kisten op de karren Zeker, ik kan mij de overweging indenken dat een detonatie tijdens laatstgenoemd vervoer zeer veel zwaarder zal zijn door de aanwezigheid van vele handgranaten in zeer nauw contacten indien een met handgranaten beladen treinkar b. v. tusschen de gelederen zal marcheeren op een breeden marschweg, kan ik mij zelfs, niettegenstaande de plaatselijke werking, zware verliezen (misschien wel totale vernietiging) van de betrokken sectie voor stellen. Doch ik vraag mij af: 481

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 81