1. Indien de geladen handgranaat bestand geacht wordt tegen het individueel vervoer in het terrein, zal hij dan niet in de kisten op de karren als in Abraham's schoot liggen? 2. Bij een vijandelijken treffer op de treinkar kan weliswaar de uitwerking veel grooter zijn dan bij een treffer op de 1 of 2 granaten, welke door een man worden vervoerd, doch is bij de tegenwoordige vervoerwijze het n/ef-detoneeren der granaten in een kist op een kar wel verzekerd, indien een der doozen met detonatoren wordt getroffen? Daar in vredestijd een veelvuldige beoefening van het mani- puleeren van scherpe handgranaten wel niet mogelijk zal zijn, en de munitie-uitgifte onder oorlogsomstandigheden ook slechts zeer sporadisch zal kunnen worden beoefend, sta ik zeer sceptisch tegenover een juiste en snelle plaatsing der detonatoren op het moment van munitie-uitgifte, voorafgaande aan de ontwikkeling van een troepenafdeelingen indien dit dus slechts eenigermate met een voldoenden graad van veiligheid is overeen te brengen, komt het mij dringend noodzakelijk voor de handgranaten gebruiks klaar in de Q. Tn. te vervoeren, zoodat het plaatsen der deto natoren zou moeten geschieden, hetzij door het magazijnspersoneel (eventueel bijgestaan door een corvée) vóór de uitgifte bij mobilisatie aan den troep, hetzij door den troep zelve, na ontvangst bij mobilisatie, vóór de belading der G. Tn. Het medevoeren der handgranaten bij den man heeft tengevolge dat elk buiten gevecht gesteld, achtergebleven, of uitgezonden man den beschikbaren voorraad sterk doet verminderen, terwijl het bij handgraten, in tegenstelling met patronen erom gaat een zoo groot mogelijken voorraad tot op de kortste afstanden te brengeneerst daar immers kunnen zij worden gebruikt. Dit feit, gevoeyd bij het naar mijn gevoel eenigszins ongelukkige vervoer aan het lichaam, doet mij veel meer gevoelen voor een vervoer in zakken per halve groep 8 stuks). Een dergelijke zak, voorzien van een draagriem, is niet te zwaar voor vervoer in de hand of aan een schouder, hetgeen bij toer beurt kan geschieden; bij uitvallen of uitzenden van manschappen komt de groep nu toch met de volle uitrusting aan handgranaten aan den vijand, en mochten er enkele manschappen worden uit gezonden voor een taak, waarbij handgranaten noodig kunnen zijn, dan is een enkele greep in den zak voldoende om er een paar mede te geven. We zien weliswaar op foto's uit den wereld oorlog groepen en manschappen steeds individueel van hand granaten voorzien, doch dat is een verschijnsel uit den stellingoorlog, waarbij men steeds in nauw contact met den vijand wasde door onze voorschriften bedoelde vervoerwijze begint echter in den bewegingsoorlog reeds op grooten afstand van den vijand, waarbij van gebruik der granaten voorloopig nog geen sprake is 482

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 82