2 t/m 4 als op biz. 238. De compagniescommandant beveelt a. als op blz. 238, b. sectiecommandanten doen hiervan uitgevenalle mun. ransels alle handgranaten, c. fourier geeft de handgranaten van de 4e kar uit; krijgt hier voor 1 k. groep van 3e sectie. Sectiecommandanten doen de handgranaten bij de 4e kar halen door 2 man per k. brigade (in het systeem d.V. zal het toch ook noodig zijn om den fourier een corvee toe te voegen voor het openen van de kisten en trommels en voor het uitgeven van den inhoud daarvan; of hiervoor een volle groep noodig is moet de prac- tijk leeren). d. als op blz. 238, e. als op blz. 238, f. veldzakken als volgt opladen: sectiën op de le, 2e en 3e kar, Co. groep en munitiepersoneel op 4e kar, overigens als op blz. 238 (Kapitein DE VEER vermeldt, dat op een treinkar 50 a 52 veldzakken geladen kunnen worden, hetgeen meer is dan wij veronderstelden. De sectie telt thans met inbegrip van de 2 geleiders van de „k. m. kar" 52veld- zakdragenden, zoodat deze kar, indien daarvoor de noodige voorzieningen getroffen worden, alle veldzakken van de sectie zal kunnen bevatten. Als dit inderdaad zoo is, kan het langs de sectiën rijden van de 4e kar in ons systeem ook vervallen; deze wijziging brengen wij dan ook gaarne aan. Punt f. op blz. 238 krijgt dan de zoo juist vermelde redactie). De sectiecommandant beveelt a. als op blz. 239, b. als op blz. 239 (in het systeem d. V. zal ook een aparte groep hiervoor moeten worden aangewezen, want als ruim 50 man zich om de kar verdringen om munitie te ontvangen en veldzakken op te laden, ontstaat juist de wanorde, welke zoo graag vermeden wordt), c. 3e (k. m.) brigade ontvangt de munitieransels en de handgra naten, d. vervalt, e. 2 man van elke k. brigade gaan naar den staart der cie., ontvangen van den fourier de handgranaten voor hun briga des en keeren zoo spoedig mogelijk terug de 2 man van de 2e brigade brengen tevens 1 trommel 6 tasschen niet uitge geven k. m. munitie van de k. m. kar naar de 4e kar (punt e op blz. 239 dient nu i. v. m. de zoo juist genoemde wij- 487

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 87