3. het van den bataljons-G. T. komende paard en het V. H. paard van de 4e kar worden beladen met de aan den staart der cie. verzamelde niet-uitgegeven k. m. munitie 4. de 4 karren en 5 draagpaar- den worden gereedgesteld voor verder bevolen bewegingen. Uit het vorenstaande moge blijken, dat het tijdsverschil tus- schen beide systemen vermoedelijk zeer gering zal zijn. Wij mee- nen niet te optimistisch te zijn, als wij dit verschil schatten op hoogstens 5 min. (natuurlijk bij een ingewerkte „schablone"). En zou men daarvoor het straks te noemen groote voordeel willen laten vervallen Ook gelooven wij, dat de door Kapitein DE VEER beschreven wanorde bij de hier geschetste werkwijzen erg zal meevallen. Deze wanorde zou veroorzaakt worden door het wegdragen van over complete munitie, het opladen der veldzakken en het halen van de handgranaten. In feite bewegen zich in het op blzn. 238 en 239 geschetste geval buiten hun sectie slechts 2 man van elke sectie (zie e op blz. 239 in verband met de op blz. 487 aange brachte wijziging), d. i. totaal 6 man, terwijl de 4e kar met een compacte groep van 8 a 9 man zich langs de sectiën begeeft. In het systeem d. V. worden 2 man per k. brigade naar achteren gezonden, d. i. totaal 12 man. Het verschil bedraagt dus 2 a 3 man 1 kar. Zouden die nu in staat zijn om een hopelooze „pêle-mêle" te veroorzaken? Er bestaaat verschil tusschen schijn bare en werkelijke wanorde. Intusschen hebben wij dezen boos doener reeds verbannen, doch nu moeten 6 man per sectie naar achteren, dus een totaal van 18 man. Het verschil met het systeem d. V. bedraagt nu 6 man en toch koesteren wij de hoop, dat de compagnies- en sectiecommandanten zich thans op schier- eilandjes in een rustige branding zullen gevoelen. Kapitein DE VEER vraagt ook of wij ons bij onzen gedetailleerden opzet niet hebben laten beïnvloeden door een artilleristischen kijk op infanterie. Inderdaad bestaat er een groot verschil tusschen een sectie infanterie en een stuk geschut, doch evenmin als de regle mentaire bediening van een stuk geschut vlot kan verloopen zon der de taakverdeeling van de bedieningsmanschappen in een reglement nauwkeurig vast te leggen, kan het uitgeven van de munitie vlot geschieden als niet te voren ieders taak nauwkeurig is bepaald. Kapitein DE VEER gelooft toch zelf niet, dat de een voudige voorstelling van de wijze van uitgifte, als beschreven in de voorlaatste zinsnede van punt 3 van zijn artikel, voldoende zal zijn voor een ordelijk en snel verloop van deze handeling? 490 3. als nevenstaand 4. als nevenstaand.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 90