49S 6. ORGAAN N. I. O. V. De Maart-aflevering opent met een zeer lezenswaardig artikel van de hand van J. M. over Prins Willem van Oranje, „den grooten stichter van ons volksbestaan, den grondlegger van den Nederlandschen Staat, die zijn gansche werkzaamheid en ten slotte zijn leven zelf gaf voor de zelfstandigheid, de vrij heid van het volk, waaraan hij zich had verbonden". W. J. Lucardie zet zijne beschouwingen over „Het verre Oosten in 1932'' inzake het Chineesch-Japansche geschil voort en komt tot het sluiten van de wapenstilstandsovereenkomst te Shanghai op 5 Mei 1932, o.m. inhoudende, dat de Japansche strijdkrachten zich binnen de internationale nederzetting zouden terugtrekken. J. M. R. Sandberg noodigt in „G.Q.G. secteur I" uit tot lezing van het gelijk getitelde boek van Jean de Pierrefeu. De invitatie is zoo smakelijk op- gedischt, dat wij gegronde hoop koesteren, dat velen daarvan gebruik zullen maken. Ook het daarop volgende artikel van W. van der Poel over Het aandeel van Nederland in de openstelling van Japan" verdient volle aandacht als basis van de belangstelling, welke in menigerlei opzicht nog steeds tusschen Japan en Ned.-Indië bestaat. Volgt „Moed" van H.van Altena en een opstel door S. S. over „Mohamme- daansch huwelijksrecht''bedoeld als bijdrage ter vermeerdering van de kennis omtrent den Islam. Van den inhoud van het Maart-No. noemen wij verder: Een leemte inde nieuwe regeling van de kindertoelage stbl1932 No. 359)", „Uitstapjes in het taal gebied van het Maleisch" door H.H. en de vragen, gesteld bij het examen tot toelating tot de H.K.S. 1933 (tactische studiën). Daarna volgen het jaar verslag 1932 van de N.I.O.V. alsmede het geldelijk verslag van de vereeni- ging, uit welke verslagen wij aanteekenen, dat als gevolg van de in het ver slagjaar gevoerde meer intensieve propaganda voor de vereeniging het aantal leden steeg van 63% °P 1 Jan. 1932 tot 70% van het totaal aantal officie ren op 1 Jan. 1933. De verlies-en winstrekening doet zien, dat in stede van een begroot tekort van f 750.een winst is gemaakt van ruim f 1200.zoodat de vereeniging blijkbaar aan de bekende „ongunst" kloek het hoofd heeft kun nen bieden. De gebruikelijke mededeelingen van het hoofdbestuur, verslagen, mutaties, enz. besluiten deze omvangrijke aflevering. v. O. 7. UIT DE VAKTIJDSCHRIFTEN. Tactiek. Mil. Wochenblatt 1932 No 24. Marsch mit F'liegerwirkungsabstanden. De schr., Oeneralmajor L. Miiller, meent dat in moderne gevechtsvoorschriften de maatregelen, te treffen bij marschen tegen bedreiging door vijand, vlieg tuigen, moeten worden vastgelegd. Het is onpractisch als bv. in de marsch- bevelen voor een div. telkenmale moet worden gelast hoe en met welke afstanden tusschen de onderdeden met het oog op het gevaar uit de lucht moet worden gemarcheerd. De schr. beveelt aan, naar den ernst der bedreiging twee soorten te onderscheiden nl „kleine Fliegerwirkungsabstdnde"waarbij achter elke cie. en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 95