spaar teasra:, "»XS tï'" 152, s ™b"„s perdus, le pays occupé, allèrent défruire poncea v !C'|t"SEn,M,t' en enfants branchements, installations télégraphiaues et t^/nh re'nbla,s> a'guillages, forces lancéïs ^"leur^énconïre AifssMés^Allem""!)'f r°"'e J" fravers des corsidérable que leur causait l'audace'de cm dS™?-"68. par la gêne veugerent, une fois de plus lachement Pn rt. 4 s msaississables, se représailles centre les habitants, feignantd4ttr°bue"r'I d«"-i''"6? etindl'8nes ces actes qu'ils savaient pertmemmfnt êfre des hw CJVI,S franc-tireurs regulièrement commandés Presone tone LILis de so,dats beiges dacieux rentrèrent dans la position aprèsLtlachem,ents' aussi habiles qu'au- trafic sur les chemins de fer princinauxduTV ™.omentanément tout naut, en dépit parfois d'attaques et de nnnrS" Limbourg et du Hai- supérieures". poursuites rageuses de forces ennemies van de 3^'5e dfv", beid^ uitgaind^van'nr'nzt°nderliik omschreven, nl. die Major B. E. M. 1. Qérard desthds als hX£ t TP' "V2' en Z. O. richting, geeft thans een relaas van' de actie vinditw Cdt Va" deb del' 3e div. riek zwakke doch snel, doortastend en stoidmnpd-33 1/ dat dgl' nu,ne" onmiddellijke nabijheid van overmachtige vTi^dm optr,edende det" <n de krijg, gebruik makende van de voordeelen wPil k" i°° ju"., modernen land biedt, belangrijke voordeelen kunnen 'hphaip6 b?keridheld in het eigen kunstwerken werden als het ware onder het n Talrijke vernielingen aan S t lïlielL'Zt'/S ,0" «nbfiang. k.g. toni te mee voorts allerlei soort t L^etuVoerde niet minder da" 500 vernielingen, 4 postduiven per man 5 daoJL Th Pocn°°r uitvoeren van 2 motorrijders voorspits'op J km eevnlo-da50pat.ronen- Marschorcie k.m. het gros, waarbij de genieen'lTs?I?,l° ?6, Sp"S' daara^ter op i achterspits. Afmarsch op 23 Sept. De eerste daa UPPr k.m. gevolgd door een De 2de dag was bestemd om de' snonrliin r i! z°nder bijzonderheden, te vernielen en vatte de cdt het stontmr. d- urnal °P meer plaatsen le-Comte, waar de Duitschers een emnrp"^?13"-0^0? de tunnel bij Braine- dat kunstwerk bij tegenslag te kunnen nnhlJ hadden aangebracht om omtrent had de cdt .vanhet detverkre^n donr', vernie,en- Gegevens daar- waarbij hij het geluk had een inwoLr t« ondervragen van de bevolking, behulpzaam was geweest bii het werk a ontmoeten, die den Duitschers burgemeesterszoon, Thans als gids dtLT df tU""el en we|ke man, een van de Duitschers op dit belanfriike liinvak m" fu"', de waakzaamheid Wel werd de spoorbaan bereikf doch iuist hit de,° ernemin£ evenwel, vermoedende wachten tot stilstand gehrarhte hsd P|?nt'wa.ar een door onraad wielrijders werd door de bézetthi^^n Hp ™lltalre lrein stopte. Het det. rug door een pantserauto en een hondeTdtfi" V" e" teêelll'kertijd in den uiteengeslagen, waarbij de dets-edt zwaar wetd ers^aangevallen en totaal manschappen onder den onder-edt wist dï d gewond. Slechts een twintigtal reiken. onaer-edt wist de eigen hoofdmacht weder te be- Beide opstellen zijn het bestudeeren waard 498

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 98