als in het gevecht een belangrijke taak is weggelegd. Men hoede zich er voor de cavalerie ontijdig uit te putten, zoodat zij op het kritieke moment niet in staat is, aan de opdracht te voldoen. Voordat de lichte troepen worden ingezet vrage men zich terdege af: „Wat wil ik weten! Is het noodig daarvoor lichte troepen te bestemmen? Zoo ja, is het noodig en gewenscht ze daarvoor nu reeds in te zetten, m.a. w. zullen de gegevens, welke mij worden verstrekt, dadelijk kunnen worden benut en zoo neen, welke waarde kan daaraan over één of meer dagen nog worden gehecht Met beveiliging alleen kan niet worden volstaan. Zij is nood zakelijk om verrassingen, koopjes, te voorkomen, doch zij geeft den bevelhebber niets positiefs, zij is in wezen defensief. Wordt in het buitenland, waar over krachtig georganiseerde legercav. wordt beschikt, over het algemeen aan de verkenning door de lichte troepen van het legerkorps een belangrijke plaats toegekend, hoeveel te meer moet dat voor ons gelden, die niet in het bezit zijn van een dergelijke organisatie, zooals b. v. de lichte brigade in Nederland. Voor onze lichte troepen zij het parool, verkennen primair, beveiligen secundair. „Renseigner d'abord, couvrir ensuitevoila l'ordre d'urgence. Et si l'on ne peut faire les deux, renseigner, renseigner, ren seigner Tot zoover de theorie, thans de practijk. Beschikken wij over troepen, in staat om zoo noodig door middel van het gevecht te verkennen of moeten wij ons noodgedwongen bepalen tot de verkenning met behulp van patrouilles, welke trachten door snel heid en list de gevraagde resultaten te verkrijgen Alhoewel het A. T. V. laatstgenoemd standpunt positief ver laten heeft, achten wij het niet ondienstig de gestelde vraag aan een nadere beschouwing te onderwerpen. In de eerste plaats mag worden aangenomen, dat er nog ver scheidene aanhangers zullen zijn van de tot voor kort in het A. T. V. gehuldigde opvatting, in de tweede plaats zal een nadere bespreking van deze materie een juister licht werpen op de tot stand gekomen wijziging van ons tactisch voorschrift. Mogen wij van de verkenningspatrouilles, zooals genoemd in p. 28 en 29 van het ongewijzigde A. T. V. op verren afstand en zonder steun ageerende, veel verwachten De oorlogservaring veroordeelt het gebruik van dergelijke patrouilles, hetgeen in alle buitenlandsche voorschriften duidelijk wordt aangetroffen. Erkend moet worden dat wij er in dit opzicht wel iets gun stiger voor staan, omdat meestal nog wel één open vleugel aanwezig zal zijn. Wordt daarvan gebruik gemaakt dan kost deze omtrekking zeer veel tijd en blijkt het inderdaad mogelijk Bedoeld wordt het A. T. V., vóór het verschijnen van het 5de wijzigingsblad. 512

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 10