Een Indisch verkenningsdetachement. Wij beschikken totaal over 4 eskadrons cav., 2 comp. wr. en een zeker aantal pantserwagens welke zullen moeten ageeren ten behoeve van ons veldleger, bestaande uit een detachement Oost-Java en een volledige divisie. Kunnen wij het totaal van die lichte troepen gebruiken voor de vorming van ons verken, detachement Neen. Wij moeten ons bij de organisatie op een algemeen krijgskundig standpunt stellen en niet werken in een richting, welke zich slechts voor één speciaal geval, ook al zou het een waarschijnlijk geval zijn, eigent. Het detachement Oost-Java dient daarom over eenige lichte troepen te beschikken, het minimum is wel een eskadron cav. en een peloton pantserauto's. Genoemd detachement mag ook maar een minimum krijgen, omdat het gros beschikbaar moet blijven voor de bulk van het veldleger, dat den stoot zal moeten toebrengen, de divisie. Ten behoeve van de divisie is niet alleen verkenning, maar ook beveiliging noodig. Wel zal de verkenning door onze lichte troepen indirect beveiliging meebrengen, doch voor de directe beveiliging is zulks niet voldoende. Ook al zou aan het verken, detachement een beveiligende taak worden opgedragen dan blijft toch een afdeeling noodig, beiast met de directe beveiliging van de divisie. Reeds in 1926 werd hierop door den vorigen inspecteur der cavalerie de aandacht gevestigd. Een afdeeling, welke zich op ongeveer 20 K. M. voor de infanterie bevindt, kan niet voorko men dat vij. patr. zich tusschen haar en de voorhoede en op de flank van de te beveiligen troepenmacht indringendeze patr. moeten door de cavalerie, belast met de directe beveiliging worden veronzijdigd. 2) Een eskadron is daarvoor wel een minimum hiervan kan 1 peloton worden bestemd voor beveiliging van de open flank. Toevoeging van een peloton pantserauto's aan dat eskadron ver dient aanbeveling. in het buitenland, waar de verkenning ten behoeve van de di- visiën door de lichte troepen van het legerkorps geschiedt, beschikt men daartoe over de lichte troepen van de divisie. Zoo is in Nederland, waar aan de lichte troepen van de divisiegroep nor maal een verken, taak wordt opgedragen, voor de directe beveili ging per divisie 1 eskadron wielrijders beschikbaar. Voor deze taak, waarbij het doorzoeken van het terrein op den voorgrond staat, eigenen wielrijders zich evenwel minder goed, zooals ook in Nederland, blijkende uit de desbetreffende literatuur, 514 Georganiseerd in pelotons. 2) De toenmalige ritmeester F. C. Thomson achtte i.v. daarmede een cav spits van 1 peloton noodzakelijk (I. M. T. 1925 No 4)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 12