terwijl de verpleging en c.q. ondersteuning door eigen infanterie bezwaarlijker worden naarmate de afstand zich vergroot. Normaal zullen de gezochte gegevens liggen in de richting, waarin de divisie marcheert en zal dus de taak van het verken, detachement zijn een strook te verkennen, ongeveer overeenkomende met de marschstrook van de divisie, en waarvan de as zal samen vallen met den als regel eenigen marschweg van die troepenmacht. Zijn geen bijzondere objecten aangewezen dan kan de opdracht dus luiden: Verken den marsch van de divisie. Veelal echter zal de bevelhebber bepaalde verlangens hebben, b. v. is dat en dat punt door den vijand bezet, marcheert hij met aanzienlijke troepen langs dien en dien weg. In dat geval zullen die verlangens, duidelijk omschreven, in de opdracht moeten worden opgenomen. Normaal zien we dus het verken, detachement een 20 a 30 K.M. voor de divisie uit marcheeren in een breede strook, zich sprongs gewijze verplaatsende en zelf beveiligd door patrouilles, welke op korten afstand worden vooruit gezonden. Oogen schijn lijk komt dit optreden, zooals het thans ook in het A. T. V. (p. 29d t/m 29g) is voorgeschreven, geheel overeen met de wijze van ageeren van overeenkomstige beveiligende afdeelingen. Zie b.v. het bepaalde in p. 36 A. T. V., vóór de laatste wijziging van het voorschrift tot stand kwam. Ook de majoor Colthoff wees in het W.J. I. '26 op deze over eenkomst. Toch is deze gelijkenis slechts schijn, zooals nader zal blijken. Terecht werd hierop door den tegenwoordigen inspecteur der cavalerie de aandacht gevestigd in het I. M. T. '27 No. 2. Zal het verken, detachement, evenals de beveiligende cavalerie, bij stuiten op zwakken weerstand dezen door geweld opruimen, bij contact met overmachtige lichte troepen zal de beveiligende cavalerie een defensieve houding aannemen c. q. sprongsgewijze teruggaan, eventueel onder gelijktijdige uitzending van patrouilles, die maar moeten zien door het vij. scherm heen te komen (en terug). Het verken, detachement evenwel zal in laatstgenoemd geval, onder observatie door een geringe afdeeling in front welke zich geheel zal gedragen als de beveiligende cavalerie zijwaarts van den ondervonden weerstand doordringen om vervolgens zijn verken, patr. uit te zenden. Om dat doortasten mogelijk te maken zal het verken, de tachement van meet af aan zijn krachten meer bijéén houden dan de beveiligende cavalerie zal doen; het verkent in de verte, tegen de beveiligende cavalerie in de breedte. Voor ons verken, detachement zouden wij ons een geval kun nen denken, waarbij 1 comp. wr., het motormitr. peloton, 1 pe loton cav. en 1 peloton pantserauto's in front blijven en met 519 Deze afdeelingen komen later, als de voorhoede het contact heeft overgeno men, weer t. b. van het verken, detachement.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 17