het gros 2 eskadrons cav. en 1 comp. wr. zijwaarts wordt doorgetast. Dit doortasten zal z. m. geschieden naar die zijde, waar het verken, detachement ook in een later stadium zal moe ten optreden, b. v. op den ongedekten vleugel. De bevelhebber dient dus den commandant van het detachement reeds aanstonds met zijn aanvankelijk plan in kennis te stellen. Een optreden van het verken, detachement, als bovengenoemd, geeft niet alleen een groote indirecte beveiliging, het geeft de lichte troepen gelegenheid reeds vroegtijdig in contact met de vij. infanterie en op 's vijands vleugel te komen en waarborgt aldus de meeste kansen den bevelhebber tijdig gegevens te ver strekken. Het verken, detachement zelf verkrijgt zijn gegevens in de eer ste plaats door patrouilles, op korten afstand (max. 5 K. M.) uitgezonden met een scherp omlijnde opdracht. In belangrijke ge vallen kunnen daarvoor officierspatr worden gebruikt. Voorts zal veel aandacht moeten worden besteed aan het maken van gevangenen. In alle buitenlandsche voorschriften wordt daarop de bijzondere nadruk gelegd. Zoo vermeldt het Règlement de la cav., 111e deel„Us (de gevangenen) constituent toujours la meil- leurè source de renseignements. Dans ce but, il y a toujours avantage a attendre un adversaire en marche pour surprendre ses éclaireurs et ses patrouilles". Bij het uitvoeren van verkenningsstooten zullen de pantserauto's van groot nut zijn. Voorts moge er hier de aandacht op worden gevestigd dat pantserauto's veel waarde hebben bij de bestrijding van vij. dito Règlement de la cav.: „Enfin on ne doit pas perdre de vue que le meilleur moyen de combattre victorieusement les engins blindés ennemis consiste dans l'intervention de nos propres autos- mitr., qui disposent contre eux d'armes puissantes". Gezien het vorenstaande moet het gewenscht worden geacht dat ook onze, nog aan te schaffen, pantserauto's over een kanon kunnen be schikken. Aangezien het verken, detachement slechts in één bepaalde richting kan optreden, kan het gewenscht zijn voor het verkrijgen van gegevens in een andere richting van een officierspatrouille gebruik te maken; komt van die patr. tijdig het verlangde binnen, dan is het meegenomen het zou echter verkeerd zijn er op te rekenen. In bepaalde gevallen verdient het aanbeveling het verken, de tachement reeds dadelijk op een vleugel in te zetten. In dat geval ware de marschweg toch in de verken, strook op te nemen de bevelhebber zal zulks dan in zijn opdracht vermelden. Het kan gewenscht zijn het verken, detachement in zoo'n geval van huis uit te splitsenhet gros dient ook dan zoo sterk mogelijk ge houden te worden. 520

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 18