Het gewijzigde A. T. V. geeft in de punten 29h en 29i een beeld van de verkenning, zooals die zal moeten geschieden, dat vrijwel analoog is aan het door ons beschreven optreden van het Indische verkenningsdetachement. Uit het vorenstaande volgt, dat hier wel degelijk sprake is van een principieele en ingrijpende wijziging van de in ons leger heerschende inzichten betreffende de verkenning. Werd door ons hiervoor het belang van de verkenning naar voren gebracht, geenszins wordt ontkend, dat er zich gevallen kunnen voordoen, dat de beveiliging c.q. versluieiing van het hoogste gewicht wordt, hetzij daaraan al dan niet de vertraging van 's vijands opmarsch dan wel het vasthouden van bepaalde punten is verbonden. In die gevallen, als uitzonderingsgevallen te beschouwen, zal het verken, detachement dus optreden zooals te voren voor de beveiligende cavalerie werd aangegeven. Veelal zal versterking door infanterie (op auto's), wellicht zelfs van een enkele batterij gemotoriseerde veld, noodig zijn. Het is zaak, dat het vervoer van kleine infanterie-eenheden, één of meer comp., op auto's tot in details is geregeld en be oefend, opdat zulks op het kritieke moment zonder stagnatie en met den meesten spoed kan verloopen. Door sommigen wordt bepleit hiervoor in principe gebruik te maken van Marechaussee- comp., die geen nasleep van treinen hebben. Aangenomen dat daarover kan worden beschikt, moet toch op een ernstig bezwaar worden gewezen, nl. de geringe vuurkracht, die de Mar. comp. kunnen ontwikkelen i. v. m. het ontbreken van k. m. Met het oog daarop meenen wij de voorkeur te moeten geven aan het gebruik van een normale comp. inf. Hoewel dus een beveiligend optreden van het verken, detache ment door ons mogelijk wordt geacht, zal in principe de ver kenning op den voorgrond staan. Van een algemeen standpunt beschouwd is verkennen primair, beveiligen secundair. „Te veel wordt over het hoofd gezien, dat de keuze van het terrein, het groepeeren en inzetten der krachten, het vaststellen van het zwaartepunt en last not least het profiteeren van de fouten van den tegenstander (c.q. het rekening houden met dat gene wat van den vijand bekend is) factoren zijn, welke de aan voering beheerschen". Generaal Lagerwerff. Onder wiens commando het te vormen verken, detachement moet worden gesteld, is momenteel nog van minder belang. Theoretisch onder commando van Cdt. Veldleger, omdat het detachement optreedt ten behoeve van het geheel. Practisch zal het waarschijnlijk de voorkeur verdienen het verken detachement onder de bevelen van den Divisiecommandant te stellen, indien de taak, welke het is toegedacht, een nauwe 521

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 19