2. UITVOERING VAN DE REORGANISATIE EN DE HERDISLOCATIE VAN DE TROEPENMACHT IN DE BUITENGEWESTEN. Ten vervolge op het in het vorige nummer voorkomende „ge- westsgewijs ingedeeld overzicht van de in uitvoering zijnde inkrimpingen en uitbreidingen van de troepenmacht in de Buiten gewesten" is in het ondervolgende de wijze aangegeven, waarop in algemeenen zin de reorganisatie en herdislocatie in die gewes ten zullen worden tenuitvoergelegd. Voor dadelijke, c. q. geleidelijke uitvoering worden in aanmer king gebracht de maatregelen a. welke geen verband houden met de instelling van veldpolitie- eenheden en overigens niet behoeven te wachten op het gereedkomen van de noodige kampementsruimte. Deze maat regelen omvatten het volgende J 523 GEWEST. Detachement (Bezetting) Vermindering (Opheffing) Vermeer dering (Oprichting) T oelichting. Atjeh en Onder- Siak-Sri-Indra- 4 brig. c.a. hoorigheden poera Tapanoeli Taroetoeng Va tt Balige 1 V2 brig. c.a. tl Pengoeroeranof 1 Baros Goenoeng-Sitoli it Sumatra's West Fort de Koek 2 kust (Mentawei-eiln) Palembang Tebing-Tinggi 3 Djambi Sarolangoen tt tt ii Bangko 3 tt Moeara-Tebo J ff ff Wester-afd. van Nangatajap 1 ft ft Borneo tt Singkawang 1 ff ft Zuider- en Oos- Bandjermasin 3 terafd. van Borneo ft Kandangan 4 T tt tt ff Samarinda a tt

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 21