aan de marschdoelen van het Ie Duitsche Leger onder Von KLUCK. Het verdere front loopt met een boog naar het Oosten en naar het Noord-Oosten tot VERDUN. De vervolging op het westelijk frontdeel heeft plaats in lange dagmarschen, nauwelijks wordt contact verkregen met vijandelijke achterhoeden. Von KLUCK tracht steeds het 5e Fransche leger in Z.O. richting van PARIJS af te dringen, wat hem niet gelukt. Tevens zij opgemerkt, dat de omvattende groep, n.l. het Ie en lie Duitsche leger steeds maar is verzwakt. Troepen zijn ge detacheerd voor Namen en Maubeuge, twee korpsen zijn naar het Oostfront gezonden, niets is er voor in de plaats gekomen. Alle divisiën zijn dan ook naast elkaar ingezet. Alleen de West vleugel is achterwaarts geëchelonneerd. Echelonneering in de diepte ontbreekt overigens ten eenenmale. Zuid van het Leger van Von KLUCK bevindt zicht het 5e Fransche Leger, Z.W. het Engelsche Leger, N.W. het 6e Fransche Leger met de voorste troepen in een lijn van Dammartin naar het Z. tot de Marne. Wanneer we deze situatie goed bekijken, dan zal het iedereen duidelijk zijn, dat als op dit oogenblik de geallieerde legers tot den tegenaanval overgaan, het le Duitsche leger onherroepelijk aan vernietiging bloot staat. En inderdaad werd ook voor 6 Sep tember de tegenaanval gelast. Hoe is het nu mogelijk, dat v. KLUCK aan de debacle ont- snapte Hierop dienen wij noodwendig eerst dieper in te gaan om ons in den bijzonderen oorlogstoestand te kunnen verplaatsen. Na tuurlijk is critiek achteraf heel gemakkelijk, als de kaarten open op tafel liggen, maar er moet nu eenmaal op de fouten worden gewezen, daar is niet aan te ontkomen. We dienen ons dus af te vragen, was de actie opportuun Deze vraag kan met gerust hart bevestigend worden beantwoord. Het Ie Duitsche Leger défileerde langs PARIJS, zijn rechterflank biedende. Was de krachtsconcentratie voldoende verzekerd Zonder twij fel. Drie legers rukken concentrisch op richting Chateau Thierry (zie schets 1) tegen één Duitsch leger, waar geen enkele reserve meer over was, die tijdig kon ingrijpen. Hoe stond het met de verrassing? Die was 100 procent. Von KLUCK dacht er niet over, dat de bezetting van PARIJS zou uitbreken, althans hij wilde er niet van weten. Toch waren er twee factoren in het spel, die de kiem der mislukking in zich droegen. In de eerste plaats is het voor het welslagen der manoeuvre noodig, dat de frontgroep, 5e Leger, zich overal aan den vijand vastbijt en bij een eventueel teruggaan hardnekkig nadringt. An ders maakt de vijand zich met zijn hoofdmacht los, dekt zich met achterhoeden en slaat zich met die hoofdmacht door, dwz 528

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 26