hebben aangewezen gekregen, doet de afdeelingscommandant nagaan of de stellingen voldoen aan redelijk te stellen eischen, voor wat de dekking betreft. Voor zoover zulks niet het geval is, laat hij betere, meer gedekte stellingen verkennen, met den waarnemingspost verbinden en zoodra de eerste crisis is bezworen, begint een stuks- of sectiesgewijze verplaatsing. Als de sectie in de nieuwe stelling gereed is om het vuur over te nemen, dan volgt de andere. Het gaat er derhalve in elk bijzonder geval om, of wij het risico, dat we bij deze handelwijze loopen, nemen of niet nemen, n. 1. of wij kunnen riskeeren, dat de vijand ons te vlug af is en onze stelling verandering onmogelijk maakt. Nu moet men in het oog houden, dat onmogelijk maken en verliezen toebrengen nog lang niet hetzelfde is. Zonder verliezen voeren we geen oorlog en als we verliezen schromen, bereiken we ook geen resultaten. Maar waarom deed die Duitsche artillerie dan niet aldus Wel, omdat ze toenmaals de middelen miste. In Frankrijk had men per afdeeling 500 meter telefoondraad. Het materieel was zoo goed in orde, dat men op niet meer dan 200 m. verbinding kon rekenen, als ze ten minste niet kapot geschoten was. Nu waren de Duit- schers nog minder op het vuren uit gedekte stellingen geprepareerd. Het gevolg was dan ook min of meer bedroevend, als men ten minste van bedroevend kan spreken ten aanzien van een artil lerie-troep, die zijn eerste en voornaamste taak zoo glansrijk had vervuld, dat hij den algemeenen bevelhebber het initiatief had verzekerd, hetwelk hem dien dag geen oogenblik meer zou ontglippen. Het was eenigen tijd later op den middag, toen een Fransche afdeeling van het 13e Regiment Veld Artillerie bij la Baste in stelling kwam en 1-7 R A. onder vuur begon te nemen. Ook deze liet zich niet onbetuigd en hoewel de vijand beter gedekt was, zond zij menige granaat in de Fransche batterijen. Maar na een uur was het pleit beslecht en moest 1-7 R. A., met nog slechts 2 man per stuk over, het onderspit delven. Om half vijf zweeg ze. Toch moeten we even constateeren, dat ze in een geheel open stelling drie en een half uur haar plicht heeft gedaan, wat er toch zeker wel op wijst, dat een modern uitgeruste afdeeling wel gelegenheid zou hebben gehad echelonsgewijze van stelling te veranderen. 11-7 R. A. Noord van Monthijon moet het ook afleggen tegen meerdere Fransche afdeelingen, die in stelling zijn gekomen tus- schen Plessis-aux-Bois en Cuisy. Maar twee batterijen weten zich achterwaarts in een veiliger opstelling te redden. Ook de Generaal von Gronau zelf, die zich eerst door eigen aanschouwing een helder beeld heeft gevormd van het terrein van actie, trekt zich terug op een rustiger gelegen commandopost, Oost van Monthijon. 536

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 34