1. HET GEREORGANISEERDE LEGER OP JAVA. ORGANISATIE EN OPTREDEN VAN ONZE „LICHTE TROEPEN'' door Jhr, J. M. R. SANDBERG, lste Luitenant der Artillerie. In het door ons geschreven artikel „De komende reorganisatie van het Leger op Java" I. M. T. 1933 No. 2 werd heel in het kort de aandacht gevestigd op de organisatie van de lichte troepen. Wij schreven o. m.„O. i. moet bij de nieuwe organisatie, waarbij immers 2 eskadrons zijn opgeheven, aan 2 compagnieën wielrijders worden vastgehouden" en voorts „Zonder thans nader in te gaan op het optreden van het Veldleger, willen wij er op wijzen, dat in elk geval behoefte bestaat aan een krachtig orgaan, dat in staat is op te helderen en te beveiligen en dat slechts kan worden verkregen door samenwerking van cavalerie en wielrijders in één verband en door toevoeging van de noodige vuurkracht, waartoe o. m. indeeling van pantserwagens gewenscht isop den duur is aan die aanschaffing met het oog op handhaving van orde en rust toch niet te ontkomen. Is op aanschaffing van pantserwagens bij de nieuwe organisatie gerekend Het is onze bedoeling bovengenoemde opvatting in het onder havige artikel nader toe te lichten en de in veler oogen wellicht stoute bewering, die wij hierboven neerschreven, met klem van argumenten te verdedigen. Samenwerking cav., wr. en p. wagens. Allereerst kunnen wij dan tot onze voldoening constateeren, dat de aanvullingsbegrooting 1933 aan onze verlangens, zoowel op het gebied van wielrijders als op dat van pantserwagens, geheel tegemoet komt. 505 i) Dit artikel werd geschreven vóór wij kennis hadden genomen van het 5e wijzigingsblad op het A. T. V. Na ontvangst daarvan is onze bijdrage herzien, voor zoover betreft de daarin opgenomen critiek op genoemd voorschrift. Ook het herziene artikel beoogt niet een beeld te geven van het optreden van onze lichte troepen, zooals het A. T. V. dit voorschrijft, doch geeft slechts ons persoonlijk inzicht, dat gelukkig thans in hoofdzaak met de beginselen van het A. T. V. overeenstemt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 3