4. DE VOLKSBEWEGING IN NEDERLANDSCH-IND1Ë, door L. F. WEYERMAN, lste luitenant der Infanterie. Inleiding. Onder de vele onderwerpen, waarvan de kennis ons voor den officier gewenscht lijkt, zouden wij ook de volksbeweging in Nederlandsch-Indië willen rekenen. Zoo lang toch de verhouding tusschen Nederland en Indië geen wijziging ondergaan heeft, en het ziet er niet naar uit, dat een dergelijke wijziging binnen afzienbaren tijd te verwachten is, zal het politiek-politioneele optreden wel als eerste punt op het legerprogramma blijven voorkomen; de militaire macht zal in deze verhouding in de handen der Regeering blijven de stok achter de deur, die te voorschijn komt, wanneer het bestuursorgaan, de politie, een mogelijk verzet niet langer kan beheerschen. Gaan wij voor Java na, waaruit dit verzet zal bestaan, dan ligt het vermoeden, dat politieke agitatie er aan ten grondslag zal liggen, voor de hand; meermalen toch kwam hier reeds een dergelijk verzet voor en de houding der extreme volksmenners doet het er niet naar uit zien, dat pogingen tot revolutie voor goed tot het verleden behooren. In dit verband is het voor de militaire leiders gewenscht, dat zij zich een beeld kunnen vormen van de stroomingen onder de Inheemsche bevolking, dat zij weten, wat het doel is der volks beweging, wie de leiders zijn en welke middelen deze leiders toepassen om tot dat doel te geraken. Hoewel een meer uitgebreide studie ter zake alleszins de moeite zou loonen, omdat in de eerste plaats zij onze algemeene ontwikkeling ten goede zou komen en in de tweede plaats zij ons op de hoogte zou brengen van de belangrijke vraagstukken van onzen tijd, vreezen wij, dat die studie in het algemeen te veel tijd zou eischen; wij zullen ons hebben te beperken tot het allerbelangrijkste op dit gebied. Dit voor oogen houdende hebben wij getracht een overzicht samen te stellen van de ontwikkeling der volksbeweging, den huidigen stand ervan, enkele belangrijke onderwerpen, die door de leiders op de openbare vergaderingen besproken worden, alsmede het standpunt van het Legerbestuur tegenover het verenigings wezen. 542

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 40