Volgens de nieuwe organisatie wordt beschikt over: 4 eskadrons cavalerie, samengevoegd in een half-regiment a 3 eskadrons en een zelfstandig eskadron, 2 compagnieën wielrijders, een zeker aantal pantserauto's. 2) Zooals uit het vorenstaande blijkt, bestaat tusschen de cav wr. en p. auto s geen verband, evenmin als zulks vroeger het geval was, toen per divisie 1 half-regiment cav. en 1 comp wr waren ingedeeld. Alvorens hierop nader in te gaan, dient eerst te is "weggelegd V°°r ÜChte tr°epe" in oorl°gstiid Wordt de cavalerie in alle landen, ook in Ned.-Indië, in de eerste plaats voor de verkenning en de beveiliging gebruikt waarov de nadruk dient te worden gelegd, zal op een andere plaats nadi? worden besproken ook de wielrijders zijn daarvoor in het bijzonder geschikt en vinden daarin hun belangrijkste taak H,et "a.uwe verband, dat tusschen cav. en wr. hoort te bestaan, krachtige steun, dien beide wapens elkaar wederkeerig kunnen g-evHe,n'mj. de na-oorlogsche literatuur overal tot uiting en vindt bevestiging in de organisaties van lichte troepen in de voornaamste Europeesche legers. Zoo schreef de toenmalige ritmeester Fabius reeds in 1925: „In bijna alle omstandigheden zullen wielrijders cavalerie behoeven, doch ook bijna steeds zal de toevoeging van wielrijders aan cavalerie een krachtig zeer plooibaar en manoeuvreervaardig geheel kunnen vormen" Zoo is het en niet anders. Wielrijders hebben bij de uitvoering Svai?"" .ver.kennende of beveiligende opdracht den steun van cavalerie in hooge mate noodigzonder dien steun zijn zii als gev! g VanuhUn afhankeI'jkheid van de wegen, niet in staat'hun taak naar behooren te verrichten, sterker, bij het ontbreken van cavalerie loopt de eigen veiligheid van wielrijdersafdeelingen ernstig gevaar. Omgekeerd geven de wr. aan de cav. de zoo noodzakelijke vuurkracht, terwijl zij haar in vele gevallen in de gelegenheid stellen ten volle van het terrein gebruik te maken. Vindt men de noodzaak van nauwe samenwerking in de bui- tenlandsche voorschriften duidelijk vastgelegd, ook het A T V stelt zich op hetzelfde standpunt door te verklaren dat de wielrijdersafdeelingen inzonderheid dienen tot rechts'treeksche ondersteuning van de cavalerie. Is het nu niet bevreemdend dat - waarin cav- en wr- gezamenlijk zijn ondergebracht rP°„ Wt f'e 'V"6 andere. leSers aantreffen, bij ons ontbreekt? Geen enkele reden noopt hier n. o. m. tot het innemen van een veelal misplaatst uitzonderlijk Indisch standpunt. Oorlogsorganisatie. 2) pantserauto's33"*3' 'S "°g beke"d voorIooPig 1 proefafdeeling a 3 506

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 4