5 HET MITRAILLEURVRAAGSTUK, door P. G. MANTEL, Kapitein van den Generalen Staf. In het Decembernummer van den jaargang 1929 van dit tijd schrift gaf de toenmalige Majoor der Infanterie T. Bakker aan de hand van een in vier deeltjes verschenen brochure van den Luit.- Kol. van het Deensche Leger Halvor fessen, getiteld „Die auto matische Prazisions- und Einheitswaffe des modernen Schlachtfel- des" en mede gegrond op eigen waarneming te Kopenhagen een beschouwing over de beteekenis van de door Overste Jessen ont worpen lichte affuit voor den geweermitrailleur-Madsen als oplos sing voor het mitrailleurvraagstuk. Aan de conclusie, dat „er alle aanleiding bestaat voor het uit spreken van de verwachting, dat de k. m. op lichte affuit, wat ballistische en vuurtechnische eigenschappen betreft, geheel in staat zal zijn den tegenwoordig algemeen ook bij ons in ge bruik zijnden zwaren mitrailleur op het gevechtsveld te vervangen", voegde de Majoor Bakker den wensch toe, hier te lande op eenigszins ruime schaal serieuse proeven te houden met de nieuw geconstrueerde affuit, vooral ook om het bestudeeren van de tac tische mogelijkheden van dit samenstel. Het is hier te lande daartoe nog niet gekomen en er is daarom, gelet op de bijzondere beteekenis welke deze aangelegenheid ook voor ons leger heeft, te meer reden om enkele bladzijden te wij den aan het kortelings door ons ontvangen Vide deeltje van de boven reeds vermelde publicatie van (nu) Kolonel Jessen, het welk nadere gegevens omtrent de bovenvermelde lichte affuit-com binatie bevat. Wij lezen daar, dat de sedert 1930 in verschillende landen gehouden vergelijkende schietproeven tusschen watergekoelde mitrailleurs en luchtgekoelde lichte mitrailleurs op lichte affuit een uitgesproken voorkeur voor laatstgenoemde combinatie deed ontstaan. Een der proeven werd in Engeland gehouden en bestond uit het met 2 loopen afgeven van een ononderbroken automatisch vuur van 10.000 schoten, welk vuur 34 minuten duurde, hetgeen dus een gemiddelde van 282 schoten per minuut beteekent. 552

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 50