6. MANOEUVRE-VERPLEGING, door T.E.J. DE BIE, Kapitein der Infanterie. Inleiding. De verpleging der troepen gedurende manoeuvres is een vraag stuk, dat bij troepenofficieren over het algemeen weinig bekend is, en niet steeds de belangstelling heeft welke het verdient. Het is dan ook een verheugend feit dat Kolonel Kroon in zijn brochure „Onze Tactische Methoden" (uitgave No. 77 van de I. K. V.) onder de hoofdstukken 15 en 16 „Verpleging" en „Treinen en Ver keerswezen" dit onderwerp ter sprake heeft gebracht, en hierbij de werkwijze van de over het algemeen bij manoeuvres en in de literatuur stiefmoederlijk bedeelde „diensten" aan een critische beschouwing heeft onderworpen. Ook het feit, dat bij groote oefeningen speciaal ten behoeve van den verplegingsdienst, in de laatste jaren gedurende eenigen tijd de „oorlogstoestand" doorloopend wordt gehandhaafd wijst een op begin van erkenning van de noodzaak ook dezen „dienst" voor zijn oorlogstaak te oefenen. Wie de krijgsgeschiedenis, in welk tijdvak ook, opslaat, zal ervaren, dat het falen van de verpleging ten slotte steeds leidde tot vermindering van snelheid in den drang naar voren, en zelfs in vele gevallen tot mislukking van het oorspronkelijk opgezette plan. Hoewel we met de manoeuvre-verpleging tegenwoordig op den goeden weg zijn, is deze toch nog steeds voor verbetering vatbaar. En mogen dan ook thans de slechte finantiëele omstandigheden des lands vooralsnog geen belangrijke daadwerkelijke verbetering gedoogen, zoo kan uit een gedachtenwisseling tusschen hen, die met de verpleging te maken hebben, een grondslag geboren wor den, waarop in beter tijden een poging tot opbouw van een de oorlogsverpleging meer nabij komende manoeuvre-verpleging kan berusten. Met waardeering voor den arbeid van Kolonel Kroon, nemen wij zijn gedachten over dit onderwerp, neergelegd in bovengenoemde brochure, als leidraad voor onze beschouwingen. I. De verschilpunten tusschen oorlogs- en manoeuvre-ver pleging. Kolonel Kroon brengt de vraag naar voren of, en zoo ja hoe een nieuw verplegingssysteem, op grond van de bij manoeuvres 557

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 55