Ook de samenstelling van korps- en autotreinen benadert de oorlogsformatie in geenen deele. De aanwezigheid op het manoeuvre-terrein van verplegings- eenheden van sterk uiteenloopende getalsterkte, vereenvoudigt de verpleging zeker niet. Zoo is men b. v. gedwongen, voor elk onderdeel afzonderlijk, precies volgens de sterkte en landaards- gewijs de aankomende hoeveelheden te berekenen, terwijl men in oorlogstijd gebruik maakt van „de organieke sterkte", en dan nog naar boven afgerond, zoodat de berekening veel wordt vereen voudigd. Door (z.v.m.) gebruik te maken van „eenheidsverpak kingen" (waarbij voor vele artikelen het „afwegen" is ondervangen), wordt ook de distributie op het oorlogsterrein vergemakkelijkt. Echter wordt door de aanwezigheid van betrekkelijk weinig en zwakke onderdeelen op het manoeuvre-terrein een onjuiste indruk verkregen van de totale hoeveelheid levensmiddelen, paardenvoer, brandhout, enz., welke moet worden verzameld en gedistribueerd van de lengten der voor het transport benoodigde treinen en van de moeilijkheden, die een dergelijk uitgebreid transport meebrengt. De onvolledige, en deels zeer gebrekkige organisatie van het treinwezen veroorzaakt moeilijkheden, die slechts met behulp van „manoeuvre-foefjes" zijn te overwinnen. 2. Waar in oorlogstijd de troep tevreden zal zijn met een tijdig verstrekt eenvoudig maal (vergelijk het patrouilleleven) zijn bij manoeuvres daarentegen de verwachtingen die de troep van de voeding koestert, zooals Kolonel Kroon terecht opmerkt, veel te hoog. Toch zal iedere intendant er naar streven die voeding zooveel mogelijk te doen gelijken op de gewone kazernevoeding, omdat een eenvoudiger menu al spoedig aanleiding geeft tot klachten welke, ten rechte of ten onrechte, zooals de practijk leert, op het hoofd van „de intendance" (i. c. den manoeuvre intendant) neerdalen. Omstandigheden, dat een onderdeel voor verplegingsvoertuigen niet te bereiken was, dat den intendant een troepenverplaatsing niet werd gemeld, dat een verplegingsofficier de hoofdverstrek- kingsplaats niet kon vinden, of daarvan terugkeerende, den weg kwijt raakte, e. d. zijn voor „den troep" geen reden de „schuld" voor een te laat ontvangen maaltijd ergens anders te zoeken dan bij de „intendance". Hieraan kan slechts een einde worden gemaakt indien de troe- pencommandantan hun volle medewerking verleenen, door, be denkende dat het manoeuvre-terrein (bedoeld als imitatieoor- logsterrein) geen kazerne is, alle ongemotiveerde klachten over z.g. „oneetbaar" voedsel ter zijde te schuiven, en slechts ge gronde opmerkingen doch deze dan zoo spoedig mogelijk en rechtstreeks) ter kennis van den manoeuvre-intendant te brengen. Wij juichen dan ook ten zeerste de opvatting van Kolonel Kroon toe om den soldaten bij te brengen, dat als regel op marsch- en 559

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 57