gevechtsdagen slechts een uiterst sober menu is te verwachten, waarbij alleen rekening kan worden gehouden met eischen om trent kwaliteit en kwantiteit. 3. De aanschaffing van levensmiddelen, paardenvoer, enz. is in vredestijd geheel anders dan in oorlogstijd. Bij manoeuvres is deze aan enge finantieele grenzen gebonden, hetgeen den intendant noodzaakt a. te voren de prijzen te bepalen, en de wijze waarop moet worden geleverd met den leverancier te regelen (verpakking), b. zijn bestellingen nauwkeurig te berekenen, en daarbij geen al te groot surplus toe te passen. Is de intendant in oorlogstijd geheel vrij (men schaft aan wat men noodig heeft tegen vastgestelde maximum-prijzen, of wel men neemt in bezit en laat onteigenen), bij manoeuvres is hij op zijn aannemer aangewezen. Daar een soort contract wordt afgesloten, heeft men in geval de aannemer slecht of niet op tijd levert, niet zoo maar direct een anderen leverancier die tegen dezelfde prijzen verkoopt. Er gaat dus een zeer groote mate van vrijheid verloren. Aan den anderen kant maakt men bij manoeuvres van de dien sten van aannemers gebruik, waar men zulks in oorlogstijd niet zal kunnen doen, b. v. door hen het vleesch zoo dicht mogelijk bij de legeringsplaatsen te doen brengen. Vaak is de manoeuvre-intendant gedwongen wat de kwaliteit van het geleverde betreft zijn eischen niet te hoog te stellen, omdat het afkeuren van levensmiddelen hem voor de moeilijkheid stelt binnen den kortst mogelijken tijd, en tegen denzelfden (lagen) prijs die artikelen elders aan te schaffen, terwijl boete bepalingen, zooals die op de levering in garnizoen kunnen worden toegepast, bij manoeuvre-leveranties niet bestaan. 4. De sterkten ondergaan weinig verandering, zoodat men voor eenige dagen tegelijk (soms voor de heele manoeuvre) met vrij groote nauwkeurigheid kan vaststellen wat noodig is. 5. De moeilijkheden duren nooit lang aangezien de troepen spoe dig weer in voor auto's bereikbare kantonnementen worden on dergebracht, zoodat de invloed van een falende verpleging geen andere gevolgen heeft, dan een stevig „kankeren" van den troep, die na aankomst in zijn kantonnement het leed weer spoedig vergeet. 6. Met de tactische omstandigheden neemt men het ten aanzien van de verpleging niet al te nauw. Een fourageering verloopt on der het vuur des vijands even vlot als in veiliger oorden. Is de weg goed, dan is men al gauw geneigd een autocolonne wat ver der te laten doorrijden, dan met de veiligheidseischen wel over- 560

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 58