de totale troepenmacht gering, zijn echter nog wel van dien aard, dat hierdoor zoowel de troep, bij terugloopende sterkte, als de manoeuvre-intendant bij oploopende sterkte zich benadeeld voelen. Het in en uit de menage gaan van verbindingsafdeelingen, het eerder vertrekken van onderdeelen van het manoeuvreterrein dan oorspronkelijk aangegeven e.d. komen vaak voor. Daar de intendant tijdig te voren moet bestellen, en voor sommige artikelen voor 4 dagen tegelijk verstrekt, (thee, boter, suiker, kleine vivres e. d.) ontstaan hierdoor voor hem verliezen die vrij groot kunnen zijn. Zoolang het voedinggeld de basis voor de kostenverrekening blijft, willen wij de dagelijksche sterkteopgaven gehandhaafd zien Wij gelooven dat meeningsverschillen hierover in het algemeen door onderling overleg uit den weg kunnen worden geruimd. Princi pieel wenschen wij dan ook de bepaling, dat de manoeuvre-in tendant met de toegestane voedinggelden moet toekomen gehand haafd te zien. Doch slechts voor wat de gewone manoeuvre-dagen betreft. Voor dagen van doorloopenden oorlogstoestand zouden wij meer soepelheid wenschen, wanneer de intendant aannemelijk kan maken, dat in het belang der oefening op die dagen uitgaven zijn gedaan die niet uit de voedinggelden kunnen worden betaald. Deze meerdere uitgaven, welker rechtmatigheid b. v. door den leider der oefeningen zou moeten worden goedgekeurd, waren ten laste van den Lande te brengen. Aldus wordt eenige vrijheid van handelen verkregen, die het verloop der verpleging, en den goeden geest in den troep, zeker ten goede zal komen. 2. De algemeene bepalingen betreffende de verpleging gedu rende manoeuvres, worden door den leider der oefeningen in een nota vastgelegd en ter kennis van de verschillende commandanten gebracht. Zij betreffen echter meer het administratieve gedeelte der verpleging (o. a. het tijdstip waarop de intendance-verpleging aanvangt en eindigt, de verrekening der voedinggelden e. d.) als mede het te verstrekken menu. De Partij-Commandant (P. C.) en de Partij-Intendant (P. I.) dienen zich echter tijdig met elkaar te verstaan omtrent de vraag in hoe verre de aard der oefeningen, de algemeene gesteldheid van het terrein (wegennet), de samenstelling der treinen en autocolonnes toe passing van het in het verplegingsvoorschrift neergelegde systeem van levensmiddelenaanvoer mogelijk maken, terwijl overwogen dient te worden of b. v. brood-, vleesch- en watervoorziening bijzondere maatregelen eischen in verband met de vredesomstan- digheden. Daarbij dient de troepencommandant ingelicht te worden omtrent de financieele consequenties die aan sommige maatregelen verbonden zijn (b. v. de belading der B. Tn. met een reserve-rantsoen als voorgeschreven in 6 (6) Vpl. V.). De eigenlijke verplegingsmaatregelen kunnen eerst tijdens de oefening worden vastgesteld. Slechts de P. C. kan beoordeelen of zij in verband met de tactische omstandigheden uitvoerbaar 564

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 62