zijn. Veelvuldig contact tusschen den staf van den P. C. en den P. I. gedurende de oefeningen is dan ook noodzakelijk. 3. Aanwijzingen door den P. I. te geven aan intendanceperso- neel en troepenofficieren. In het algemeen hebben de aangewezen verplegingsofficieren, en vooral het bij de intendance ingedeelde lagere personeel weinig begrip van de diensten die van hen zullen worden gevergd, zeker niet wanneer de uitvoering van den verplegingsdienst op oorlogsleest is geschoeid. Het lijkt ons daarom gewenscht, dat door den P. I. het toe te passen verpiegingssysteem duidelijk aan de verplegingsofficieren wordt uiteengezet, waarbij speciaal hun taak nauwkeurig worde omschreven. Afgezien van de mogelijkheid om b. v. op den eersten manoeuvre dag aan de verschillende verplegingsofficieren nog mondeling de noodige inlichtingen te verschaffen, zouden wij het toejuichen indien aan de verplegingsoificieren vóór den aanvang der oefe ningen d t. v. hun korpscommandanten een schriftelijke instructie zou worden toegezonden. Daarmee wordt bereikt, dat behalve de verplegingsofficieren ook de korpscommandanten weten welke werkzaamheden hun verplegingsofficieren hebben te verrichten. Van de aan de manoeuvres deelnemende troepen-officieren zijn velen niet voldoende op de hoogte van den gang van den ver plegingsdienst. Kon zulks tot voor kort worden verklaard uit de omstandigheid dat een bruikbaar verplegingsvoorschrift ontbrak, thans zal men door de verschijning van het Vpl. V. 1933 beter georiënteerd zijn. Toch zou het wellicht aanbeveling verdienen den P. I. uit te noodigen met de jongere officieren een bespreking te houden omtrent den algemeenen gang van het verpiegingssys teem en de werkzaamheden, die hieruit voor troepenofficieren voortvloeien. Hierbij kan dan tevens worden gewezen op afwijkingen van het systeem der oorlogsverpleging, welke door de vredes- omstandigheden geboden zijn. Het is ons opgevallen dat de taak van verplegingsofficier, bijna zonder uitzondering wordt toegewezen aan oudere onderofficieren. Dit lijkt ons ten deele fout. Wij achten het gewenscht ook de jonge officieren met deze functie te belasten, opdat zij aan den lijve kunnen voelen wat hieraan vast zit. 4. Een belangrijk punt voor het welslagen der oorlogsverple ging is een behoorlijke organisatie der treinen. Zijn de B. T. niet behoorlijk georganiseerd, dan is ieder verpiegingssysteem gedoemd te mislukken in z'n laatste stadium, n. 1. het vervoer van de hoofd- verstrekkingsplaats (het verst bereikbare punt voor auto's) naar de troepen. Ér moeten dus voldoende karren met bespanning zijn ingedeeld, omdat ten slotte ieder onderdeel kans loopt op het kritieke moment „ergens" in het terrein te zitten, waar de auto's van den verplegingstrein niet kunnen komen. Uit den aard der 565

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 63