Staf van den P. C. Hij moet dus met zijn achterwaarts gelegen organen zijn verbonden. En waar deze tientallen k. m. zijn ver wijderd, is een verbinding door ordonnansen, zelfs al beschikken deze over middelen van versneld vervoer, te tijdroovend. Boven dien behoort de P. 1. ten allen tijde zijn organen telefonisch te kunnen bereiken. Zonder deze verbinding is hij gedoemd herhaal delijk op en neer te rijden. Daardoor ontstaat de door Kolonel Kroon in zijn brochure bedoelde„rondzwervende duvelstoe jager, die den geheelen dag en een flink deel van den nacht rond rijdt en loopt". Daar de partij-intendant onmogelijk den geheelen dag in den Staf van den P. C. aanwezig kan zijn en daar ook niet den geheelen dag behoeft te vertoeven, is een telefonische verbinding tusschen Stafkwartier en Eindstation A. A. eveneens noodzakelijk om een voortdurend contact tusschen commandant en intendant mogelijk te maken. Zal bij manoeu vres deze verbinding niet steeds zijn te handhaven, gedurende de oorlogsdagen moet zij tot stand worden gebracht, om den goeden gang van zaken te kunnen verzekeren. 11. Wij komen thans op het punt der bevelgeving ten aanzien der Verpleging, iets wat thans bij manoeuvres dikwijls te veel wordt verwaarloosd. De weieens verkondigde meening, dat de intendance de levens middelen bij de troepen zou moeten brengen, is onjuist. Vermoedelijk is zij een gevolg van het feit, dat zulks op ma noeuvres vaak geschiedt, n. 1. als de betrokken verplegingsofficier zich niet tijdig op de Hd. Verstr. P. heeft gemeld. Zoowel het A. T. V. (punt 218(2)) als het Vpl. V. 26 (9)) bepalen nadrukkelijk, dat de levensmiddelen door de intendance op bepaalde punten (Hd. Verstr. Pn.) worden beschikbaar gesteld Op de Hd. Verstr. P. behooren de verplegingsofficieren zich bij intendant te melden, en van hier uit geleiden de verplegings officieren de voor hun onderdeel bestemde auto's naar de plaats waar deze zich bevinden. Op die Hd. Verstr. Pn. (het punt van uitzwermen der autocolonnes dus) houdt de bemoeienis van de intendance op en nemen de troepen (d. w. z. hun verplegings officieren) de levensmiddelen over. Kan een colonne haar on derdeel niet bereiken, dan worden de karren van den B. T. aan getrokken om de levensmiddelen daarop over te laden. Uit het bovenstaande volgt dat de verplegingsofficieren, om hun taak te kunnen volbrengen, op de hoogte gesteld moeten worden van de plaats waar zij de voor hun onderdeel bestemde auto s moeten gaan halen, en van het tijdstip, waarop zij zich daar moeten melden. Daar de troepencommandant verantwoordelijk is voor de ver- pleging van zijn troepen, en hij over de noodige verbindings-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 68