NASCHRIFT. De heer de Bie was zoo vriendelijk mij de copy van voren staand artikel ter inzage te geven en ik maak gaarne van de ge boden gelegenheid gebruik er enkele woorden aan toe te voegen. Het is misschien goed er hier op te wijzen, dat ik in de brochure „Onze tactische methoden" heb getracht aan te geven- eerstens het goede in onze methoden, hetwelk verdient gecultiveerd te worden en tweedens de zwakke plekken, welke de aandacht ter verbetering behoeven. Waar ik kon, trachtte ik daarbij tevens de middelen aan te geven, welke n. m. m. die verbetering konden brengen. Nu gaat het er mij niet om, dat juist die middelen zou den worden toegepast, doch alleenlijk daarom dat er naar verbe tering worde gestreefd. Vandaar dat ik mij verheug over het artikel van den heer de Bie, omdat ik, ook waar hij andere middelen aan de hand doet, toch voortdurend een medestander in hem voel. Ook zijn doel is in de eerste plaatshet onderkennen van de zwakke plekken. De indeeling van het artikel volgend zien we dan I. De verschilpunten tusschen oorlogs- en manoeuvreverpleging. Uiteraard kan men de manoeuvreverpleging niet geheel inrichten als oorlogsverpleging. Doch wil men de manoeuvres tevens als leerschool voor die verpleging benutten, dan zal het toch noodig zijn, dat deze zooveel mogelijk wordt be naderd. Met den schrijver ben ik van meening dat hieraan nog te veel ontbreekt. En ik ga verder dan hij waar bij betwijfelt of de schrijver in het Wet. Jaarber. 1930 (blz. 281) de zaak niet te optimistisch ziet. Voor mij staat het vast dat het sys teem in verschillende gevallen zal falen, omdat het bij de manoeuvres dikwijls eigenlijk reeds faalt en slechts met „foefjes" gered kan worden, terwijl de troep de mislukking niet te zwaar opneemt, omdat hij weet dat het den volgenden dag toch een rustdag is. Dit alles staat echter ver af van de voorbereiding voor de oorlogstaak. II. Hoe is verbetering te bereiken Slechts een soepel systeem kan de oplossing geven. Een systeem dat het mogelijk maakt op actiedagen een zeer een voudig maal op tijd te verstrekken en op kalme dagen een uitgebreider menu te geven. Het is beter dat na een zwaren dag, een zeer eenvoudige maaltijd ter plaatse is vóór dat men gaat slapen, dan in de eer- 573

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 71