ste slaap opgeklopt te worden om eenige km. terug eten te moe ten gaan halen, dat er op de schaftorde zeer aanlokkelijk uitziet, doch dan niet al te zeer geapprecieerd wordt. Verder is noodig, dat de intendant zich hoofdzakelijk bij den partij-staf ophoudtdit is alleen te bereiken door hem meer en beter personeel te geven en hem over het algemeen vrijer te maken. Dan alleen kan hij voortdurend op de hoogte zijn en tijdig aan den partij-commandant adviezen geven. Nog is noodig, dat de commandanten van troependeelen, die het terrein ingaan, zoo spoedig mogelijk rapporteeren omtrent de mogelijkheden om hem met voertuigen te bereiken, m. a. w. om trent den toestand van paden en bruggen. Dan moet het verder mogelijk zijn zoo noodig eenvoudige verbeteringen aan die paden en bruggen aan te brengen (de door mij voorgestane indeeling van eenig wegwerkerspersoneel bij het regiment). Ook kan het noodig zijn de voertuigen van troependeelen wel ke zich in het terrein bevinden, reeds vroegtijdig te doen volgen. Op de secundaire (of mindere) wegen is dat in onze terreinen vaak zeer wel mogelijk, zonder dat dit groot gevaar uit de lucht oplevert. Ten slotte is er bij de voertuigen bekwaam en streng toezicht noodig. Dat de heer de Bie het op enkele punten niet (geheel) met mij eens is, acht ik van ondergeschikt belang. Ik wil daarover dan ook niet met hem strijden. Er zijn immers vele wegen die naar Rome leiden. De hoofd zaak is, dat men weet waar Rome ligt en dat men den vasten wil heeft het te bereiken. Dan komt men er ook. In dit geval is Rome een verplegingssysteem dat onzen inten danten gelegenheid geeft zich bij de groote oefeningen op reëele wijze voor te bereiden op hun oorlogstaak. F. KROON. 574

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 72