579 9. VRAGEN GESTELD BIJ HET TOELATINGSEXAMEN HOOGERE KRIJGSSCHOOL 1933. INTENDANCE STUDIËN. NEDERLANDSCHE TAAL. Tijd: l'/4 uur. Maak een opstel naar keuze over een der volgende onderwerpen 1. De auto(tractie) in de Legers. Vóór Europeeschen oorlog beperkt gebruik autotractie; bijna uitsluitend voor vervoer verplegingsbehoeften op geruimen afstand achter strijdende troepen in dien oorlog echter gebleken, dat te velde een veel ruimer gebruik van auto's mogelijk was de auto(tractie) spoedig bij bijna alle takken van de legers ingevoerd specialisatie in alle richtingen de auto(tractie) in het K. N. I. L. 2. Petroleum. Voorkomen in onderaardsche schachten verkrijging daaruit doorboring spuitbronnen en pompinstallatie's beginsel zuivering ruwe petroleum voornaamste gebruik belangrijkste vindplaatsen in onze archipel voor welke mogendheden (en onder welke omstandigheden) _de plaatsen van opslag en verwerking van zware stookolie in NED.-INDIE van belang zijn is staatsexploitatie van onze petroleumbedrijven gewenscht 3. De verwording van het Parlementarisme. Ontstaan (tegenstelling absolutismeinvloed van het volk op de lands- regeering)geleidelijke ontwikkeling (aanvankelijk afgevaardigden uit de meest vooraanstaanden en ontwikkelden van den lande) tot verwording (invloed gewijzigde kiesstelsels, bezoldiging afgevaardigden, loopen aan den leiband der kiezers) moeilijkheden een parlementair kabinet samen te stellen (Nederland, Frankrijk, Duitschland) reactie (invloed communis me, werkeloosheid en andere economische omstandigheden) en ontstaan fascisme, nationaal socialisme. FRANSCHE, DUITSCHE OF ENGELSCHE TAAL. Tijd: VU uur. Maak een opstel in de taal Uwer keuze over één der volgende onder werpen: 1. De Indische Handelspolitiek. Politiek van de open deur crisis dumping initiatief van den handel (Visp) welvaart van eigen land noopt de regeering tot het voeren van een meer actieve handelspolitiek reciprociteitsbeginsel groote voorzichtigheid hier bijwijze van ingrijpen der regeering.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 77