cVo0Seaen,ddanVtameïednenCrorpandant' het etSc,e""s J™ d'n" 584 10. ORGAAN N. I. O. V. 7*1/6/ APrlJjafleverinë ,.0P,e,nt J!"et een lezenswaardig artikel van de hand van m n ^r' g5 Üeld "D'sclPline", welk artikel bedoeld is als een poging 'n de ernst'ge l'Jden, welke de geheele wereld op het oogenblikdoor® oïidprvinHf waarvan het, gezagsinstrument in zekere mate ook den terugslag e? ™dt! fen v^°SJdI van opwekking te doen hooren. Met nadruk wijsf Schr op het groote belang, dat moet worden toegekend niet alleen aan het conferentie onder e.dmg van Wang Ching Wei en ür. Tsai Yuan Pei De artikelen-reeks Moed" wordt door H. van Altena voortgezet Voorts een bespreking van de Officiersdassendoor 5. en het'slotartikel van TPJeS ln het taalgebied Van het Maleisch", waarin H.H. het gebruik mede H K PHSS'! wederkeerige en wederkeerende werkwoorden zoo mede de gebiedende en de verbiedende wijs behandelt «n?b SSÏÏSl .SSf8™ V" h0oldbe!'«-' mutaties, V. V. 11. UIT DE VAKTIJDSCHRIFTEN. Tactiek. Colonel van Egroo opent zijn artikelenreeks met een studie van de onera- es van het Pruisische Leger in 1815, welke operaties de „action retardatrice" n drie verschillende stadia toonen, namelijk een zwakke actie ten Zuiden van de Sajnbre, meer £eaccentueerd bij de overgangen van de Sambre en ten slotte krachtiger en meer geconcentreerd ten Noorden van dezenvier Deze actie, uitgevoerd door het Corps Zieten, had tot resultaat dat de a!nVdeS"ee- iVan de" ,tege"sta?der belangrijk werd verminderd en daardoor t a V de nnct [regerleldlPg de "jd werd gegeven om maatregelen te nemen d„LeDr-tanZleniVan de voorP°sten wijst Schr. er op, dat de commandant steeds duidehjk moet aangeven wat hij van de voorposten verlangt. „Les avant- p stes ne peuvent etre constdere que comme des organes avertisseurs s'il trrT 3ttenpdre P°ur reconnaitre. ear on ne^econnaït q'u'en faisant des identifications. En aucun cas, l'mtention ne peut naïtre de résister diH;TenSUr f"e avant-postes. Soulignons done cette première grosse difficulterepher les avant-postes". «ncicgrusse den oeenerst°arfg,ingHVan e"l.deel van deze rubriek ging over van den Kap. van den Gen. Staf L. H. van Oyen op den Kap. van den Oen. Staf W. P van Veen, wegens vertrek met buitenlandsch verlof van eerstgenoemde, wien te meZdewi?king gaainC W°rdt gebracht voor de aan ons tijdschrift verleende ri,y?°rts verklaarde de Kap.-Indendant A. Voigt zich bereid voortaan in deze rubriek intendance-aangelegenheden te bespreken. Red

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 82